foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktZarządzenie nr 17/2014/2015

Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku 
z dnia 01.04.2015 r.

w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2014 r, poz. 7)

        zarządzam co następuje:

§ 1

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku

na rok szkolny 2015/2016:

 Lp. Rodzaj czynności Termin 

1.

 Składanie przez Rodziców wniosków, podań, oświadczeń.  do 10.04.2015 r.
2.   Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do klasy I.  13.04.2015 r. – 17.04.2015 r.
3.   Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 do 24.04.2015 r.

§ 2

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 w następującym składzie:

Przewodnicząca: Beata Szeliga – Zwojewska

Członkowie:       Bernadeta Pałętka

                        Jolanta Kuglin

§ 3

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)    Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do kl. I na rok szkolny 2015/2016

2)    Ustalenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

3)    Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.