foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktDobre szkoły proponują ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne. W Zespole Szkół w Prudniku – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 trwa realizacja projektu systemowego „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.Realizacja tego projektu zapewnia uczniom klas I – III bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci, podnosi jakość pracy szkoły, gwarantuje uczniom twórczy i wszechstronny rozwój osobowości. Projekt ma na celu odpowiednie wspomaganie w tym zakresie i pochylenie się z troską nad uczniami nie tylko tymi, którzy mają trudności, ale także uczniami zdolnymi, chętnie rozwijającymi swoje pasje i zainteresowania.

W ramach projektu 9 nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 prowadzi różnorodne zajęcia:

• Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. W tego rodzaju zajęciach uczestniczy 20 uczniów, prowadzone są one w 4 grupach pięcioosobowych;
• Dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone są zajęcia w dwóch grupach i uczestniczy w nich łącznie 15 uczniów;
• Terapeutyczne korekcyjno - kompensacyjne to zajęcia, którymi objęto 16 uczniów i prowadzone są w dwóch grupach;
• Rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczno - przyrodnicze prowadzone są dla czterech uczniów naszej szkoły.

Realizację zajęć rozpoczęto w grudniu 2012 r. i potrwają do końca czerwca bieżącego roku. Sprzyjają one rozwojowi jednostki, kształceniu zmierzającemu do niwelowania niekorzystnych różnic między dziećmi i pobudzania ich do twórczego działania. Z tego też powodu dzieci potrzebujące największego wsparcia zostały zakwalifikowane do dwóch a nawet trzech rodzajów zajęć. Bardzo chętnie biorą one udział w dodatkowych zajęciach. Nauczycielki opracowały programy do prowadzenia tych zajęć, dbają aby były one ciekawe  i przyciągały uwagę ucznia. Do nauki wykorzystywane są często formy pracy zabawowej, które mocno aktywizują uczniów. Uruchamiane mechanizmy orientacyjno-poznawcze, motywacyjne i społeczno-wychowawcze w zachowaniu dzieci przyczyniają się, w zależności od rodzaju zajęć do minimalizowania trudności i niepowodzeń w nauce szkolnej, są również źródłem osiągania sukcesów i pożądanych wyników.

Mówiąc o zajęciach realizowanych w ramach projektu „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” należy wspomnieć o niekwestionowanych ich zaletach dla ucznia jak również dla szkoły. Placówka nasza pozyskała dzięki unijnemu wsparciu bogaty zestaw pomocy dydaktycznych oraz komplety mebli do sześciu sal lekcyjnych o łącznej wartości 87 033 złotych. Pomoce w postaci różnorodnych gier i plansz dydaktycznych, instrumentów perkusyjnych, przyborów plastycznych i pełnych zestawów różnorakich przyrządów pozwalają na rozwijanie u dzieci zręczności, spostrzegawczości, sprawności manualnej, logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz pobudzają do aktywności i nauki poprzez zabawę. Wykorzystywane na zajęciach nowe pomoce dydaktyczne sprawiają naszym najmłodszym uczniom wiele radości, budzą ich zainteresowanie i zachęcają do podejmowania działań. Każde dziecko odnosi sukces na miarę swoich możliwości i zwiększa poczucie własnej wartości. Nauczycielki prowadzące zajęcia widząc radość w oczach dzieci, obserwując ich zaangażowanie oraz fakt, że zajęcia przynoszą oczekiwane efekty, odczuwają ogromną satysfakcję ze swojej pracy. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 wzbogaciła się o nowe doświadczenia w pracy z uczniem, poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o nowe formy działania a zakupione pomoce oraz wyposażenie będą służyły wszystkim uczniom i nauczycielom w kontynuacji założeń projektu.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły składają serdeczne podziękowania koordynatorowi projektu pani Marii Strońskiej –Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku za okazaną pomoc i wsparcie.

Iwona Siembida
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


więcej zdjęć - kliknij miniaturęCopyright © 2019 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.