foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktKryteria oceniania osiągnięć uczniów klas czwartych z przedmiotu historia i społeczeństwo

  • Ocena celująca:

Uczeń:

- powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania;

-wykazywać się wiedzą ponadprogramową;

- uczestniczyć w pracach przedmiotowych kółek zainteresowań;

-łączyć i wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin, brać udział w konkursach przedmiotowych.

  • Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

- musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą;

- rozumieć procesy historyczne;

- samodzielnie wyciągać wnioski;

- ujmować treści historyczne w związki przyczynowo – skutkowe;

- krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości;

- porównywać epoki i okresy.

  • Ocena dobra:

Uczeń:

- powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym;

- wykazywać się aktywnością na lekcjach;

- wyrażać własną opinię;

- dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego;

- integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł;

- samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości;

- odczytywać wiadomości z wykresów i tabel.

  • Ocena dostateczna:

Uczeń:

- powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną;

- czytać teksty ze zrozumieniem;

- dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością;

- opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe (dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównywanie, określanie ,  w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu);

  • Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

- powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy;

- wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych;

- dokonywać opisów przeszłości,   porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych.

  • Ocena niedostateczna:

Uczeń:

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki;

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.