foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktKryteria oceniania osiągnięć uczniów klas szóstych z przedmiotu historia i społeczeństwo

  • Ocena celująca:

Uczeń:

- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego klasy szóstej w odniesieniu do określonej epoki, kraju, zagadnienia;

- zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza materiał poznawany w czasie lekcji;

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę;

- systematycznie wzbogaca swoja wiedzę poprzez czytanie książek;

- bierze aktywny udział w konkursach historycznych i odnosi w nich sukcesy;

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, potrafi nie tylko rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny i skutki), ale również potrafi powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami omawianymi na lekcji umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi;

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do kreślonych zagadnień historycznych oraz potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji mającej podstawy samodzielnie zdobytej wiedzy.

  • Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VI;

- posiada wiedzę z dziejów własnego regionu w stopniu zadowalającym;

- sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji;

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji;

- samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania posługując się nabytymi umiejętnościami;

- rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności;

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych wykorzystując przy tym także wiedzę z przedmiotów pokrewnych.

  • Ocena dobra:

Uczeń:

- opanował materiał w stopniu zadawalającym;

- zna najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów regionu;

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji;

- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,  jest aktywny w czasie lekcji.

- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o stosunkowo niewielkiej skali trudności;

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.

  • Ocena dostateczna:

Uczeń:

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy VI;

- zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu;

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji;

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.

- potrafi wykonać proste zadania.

  • Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki;

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności;

- konstruuje krótkie, dwu -, trzyzdaniowe wypowiedzi.

  • Ocena niedostateczna:

Uczeń:

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki;

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.