foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontakt 

Ogólne kryteria oceniania z plastyki w IV – VI szkoły podstawowej

Ocena celująca:

 

- uczeń opanował wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą

- posiada bardzo duży zasób wiedzy i wysoki poziom umiejętności plastycznych

- uczestniczył w konkursach plastycznych osiągając w nich sukcesy na poziomie powiatowym

- wykorzystywał wiedzę plastyczną i umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych

- pracował systematycznie, zawsze był przygotowany i aktywny na lekcjach plastyki

- wykorzystywał dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności lekcyjne

- widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań

- zawsze w terminie oddawał do oceny wszystkie  prace plastyczne

 

Ocena bardzo dobra :

- uczeń opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie treści określonych programem

- posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań przedmiotem i umiejętność zastosowania jej w swojej pracy twórczej

- aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo

- uczestniczył w konkursach przedmiotowych

- stosował swoją wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych

- dobrowolnie wykorzystywał prace związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności

- przygotowywał się starannie do lekcji plastyki i aktywnie w nich uczestniczył

- terminowo oddawał do oceny wykonane przez siebie prace plastyczne

 

Ocena dobra :

- uczeń opanował treści w niepełnym zakresie określonym programem

- wykazał się umiejętnością zastosowania wiadomości w sytuacjach typowych, wg wzorów i schematów z lekcji i podręcznika

- był aktywny na lekcjach i zadowalająco wykonywał zadania związane z procesem lekcyjnym

- czasami podejmował dodatkowe zadania plastyczne

- był zawsze przygotowany do lekcji plastyki

- nie zawsze w terminie oddawał swoje prace plastyczne do oceny

 

Ocena dostateczna :

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań określonych w podstawie programowej

- wykazywał się niewielką aktywnością na lekcjach plastyki

- często był nieprzygotowany do lekcji

- prace plastyczne wykonywał niestarannie, niewielkim nakładem pracy

- nie oddawał w terminie do oceny większości swoich prac plastycznych

 

Ocena dopuszczająca :

- uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w nikłym zakresie

- nie pracował na lekcjach, wykazywał się brakiem aktywności na większości z nich

- niedbale wykonywał prace plastyczne

- notorycznie był nieprzygotowany do lekcji

- nie oddał do oceny większości swoich plastycznych

- wyraża chęć poprawy

 

Ocena niedostateczna :

- uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, n- la, kolegów

- przeszkadza w prowadzeniu lekcji

- nie wykazuje żadnej aktywności plastycznej

- notorycznie był nieprzygotowany do lekcji

- nie oddał do oceny żadnej wykonanej przez siebie pracy plastycznej

- nie wykazuje chęci poprawyCopyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.