foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktOgóle kryteria oceniania z muzyki w klasach IV – VI

Na ocenę celującą uczeń:

- wykazuje się wiedzą muzyczną wykraczającą poza program

- swobodnie posługuje się terminologia muzyczną

- zna sylwetki słynnych kompozytorów i charakteryzuje ich twórczość

- ma szeroką wiedzę na temat folkloru regionu, w którym mieszka

- bezbłędnie rozpoznaje różne utwory muzyczne

- rozpoznaje dźwięki poszczególnych instrumentów muzycznych

- śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją

- gra swobodnie na różnych instrumentach

- wykonuje kroki różnych tańców

- tworzy własne kompozycje rytmiczne i melodyczne

- orientuje się w wydarzeniach muzycznych swojej miejscowości, kraju

- dyskutuje na tematy związane z muzyką

- bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły

- reprezentuje szkołę podczas konkursów muzycznych, osiąga sukcesy lub ma inne porównywalne osiągnięcia

- wykorzystuje wiedzę zdobytą w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych i wykazuje się umiejętnością gry na dowolnym instrumencie

- jest członkiem grupy lub zespołu muzycznego

- na lekcjach pracuje samodzielnie

- dba o bardzo dobrą realizację zadań

- jest zaangażowany i dba o swój rozwój

- jest zawsze starannie przygotowany do zajęć

-stosuje nietypowe rozwiązania, wykazuje zapał twórczy

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń :

- w pełni przyswoił wiadomości objęte programem

- posługuje się w praktyce terminologią muzyczną

- zna sylwetki poznanych kompozytorów i charakteryzuje ich twórczość

- zna charakterystyczne elementy folkloru regionu, w którym mieszka

- rozpoznaje różne fragmenty poznanych utworów

- rozpoznaje brzmienie większości instrumentów

- śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją

- gra na wybranych instrumentach

- wykonuje kroki podstawowych tańców

- tworzy własne kompozycje muzyczne

- wykazuje dużą aktywność podczas lekcji muzyki

- w czasie lekcji pracuje samodzielnie

- dba o bardzo dobrą realizację zadań

- jest zaangażowany i dba o swój rozwój

- jest zawsze starannie przygotowany do zajęć

 

Na ocenę dobrą uczeń :

- przyswoił zdecydowaną większość wiadomości objętych programem

- zna sylwetki poznanych kompozytorów

- rozpoznaje charakterystyczne fragmenty wysłuchanych wcześniej utworów

- rozpoznaje brzmienie instrumentów

- śpiewa w grupie z zachowaniem właściwej postawy śpiewaczej

- gra proste kompozycje melodyczne na wybranym instrumencie

- próbuje tworzyć własne kompozycje muzyczne

- wykazuje dużą aktywność podczas lekcji muzyki

- jest przygotowany do lekcji, sporadycznie zdarza mu się nieprzygotowanie

- zazwyczaj pracuje samodzielnie, a trudności pokonuje z pomocą n- la

 

Na ocenę dostateczną uczeń :

- przyswoił większość wiadomości objętych programem

- rozpoznaje melodie najpopularniejszych utworów

- rozpoznaje brzmienie podstawowych instrumentów

- śpiewa w grupie

- gra proste melodie na instrumentach perkusyjnych

- aktywnie uczestniczy w lekcjach muzyki

- systematycznie przychodzi na lekcje

- często jest nieprzygotowany do lekcji

- ma braki w wiadomościach

- niechętnie podejmuje prace samodzielne, często nie odrabia zadań domowych

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń :

- w niewielkim stopniu przyswoił wiadomości objęte programem

- wymienia grupy instrumentów

- śpiewa w grupie

- podejmuje próby grania prostych melodii na instrumentach perkusyjnych

- uczestniczy w lekcjach muzyki

- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć

- bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji muzyki

- wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem

- ma duże braki w wiadomościach

 

Na ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

- nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem

- nie bierze czynnego udziału w lekcjach muzyki

- notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji

- lekceważy przedmiot

- spóźnia się na lekcje

- przeszkadza w prowadzeniu lekcji

- opuszcza bez usprawiedliwienia lekcje muzykiCopyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.