foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktkryteria oceny z wychowania fizycznego
 klasy  IV – VI
w Zespole szkół w Prudniku

Ocena Uzasadnienie wymagań

Celujący

(6)

 1. Aktywnie i systematycznie uczestniczy we wszystkich lekcjach wychowania
  fizycznego .

2.   Posiadł sprawności, umiejętności i wiedzę ponad stawiane wymagania
     z lekkoatletyki i mini gier sportowych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

3.  Zna podstawowe przepisy i zasady z zabaw i mini gier sportowych.

4.  Rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych, rytmiczno – tanecznych i ich
     wpływ na rozwój organizmu.

5.  Rozumie i wykonuje porównawcze próby testu „opolskiego”
     informujące o rozwoju sprawności fizycznej.

6.  Posiadł nawyk dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę miejsca ćwiczeń.

7. Godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych
    szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. 
8. Jest kulturalny i obiektywny w samoocenie i ocenianiu innych.

Bardzo dobry

(5)

 1. Aktywnie i systematycznie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego.
 2. Opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, rozumie i potrafi stosować ćwiczenia kształtujące i korekcyjne.
 3. Rozumie i stosuje zasady higieniczno- zdrowotne podczas nauki i wypoczynku.
 4. Reprezentuje klasę i szkołę w zawodach sportowych.
 5. Uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe w grach i zabawach i mini grach oraz przestrzega zasady „fair play”.
 6. Jest koleżeński i kulturalny w szkole i w życiu codziennym.

dobry

(4)

 1. Prezentuje dobrą sprawność fizyczną, nie opuszcza zajęć w-f, umie stosować podczas ich trwania elementy ochrony i samoochrony.
 2. Troszczy się o higienę osobistą.
 3. Opanował wiadomości i umiejętności jako podstawowe elementy wiedzy
  o zajęciach ruchowych.
 4. Potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i kolegów.
 5. Opanowany, koleżeński, kulturalny w szkole, na imprezie sportowej i w domu.

Dostateczny

(3)

 1. Systematycznie pracuje na zajęciach wychowania fizycznego opanował wymagania z wiadomości, umiejętności i motoryczności.
 2. Posiada nawyki higieniczno – zdrowotne.
 3. Uczestniczy w rekreacyjnych poczynaniach zespołu klasowego.
 4. Jest koleżeński, opiekuńczy i uczynny, pomaga słabszym w wykonaniu ćwiczeń.

Dopuszczający

(2)

 1. Ledwie spełnia podstawowe wymagania motoryczne i sprawnościowe lub jest bliski ich spełnienia.
 2. Wykazuje niską aktywność na zajęciach w-f lub często je opuszcza.
 3. W ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno – zdrowotne.
 4. Nie uczestniczy w organizacji imprez rekreacyjnych przez zespół klasowy.

Niedostateczny

(1)

 1. Jest niepilny i niesystematyczny na zajęciach w-f lub często je opuszcza.
 2. Nie dba o fizyczny rozwój swego organizmu i nie czyni żadnych postępów
  w sprawności fizycznej.
 3. Wykazuje znaczące braki w integracji zespołowej i wychowaniu społecznym.

Opracował:

mgr Dariusz LisCopyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.