foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

I   PODSTAWOWE ZASADY PRACY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Uczeń :

 • prowadzi zeszyt przedmiotowy (nie prowadzący  zeszytu przedmiotowego może otrzymać obniżoną ocenę z przedmiotu),
 • może zgłosić 2 razy w półroczu nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny,
 • każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianów, testów sprawdzających, dyktand może poprawić w ciągu tygodnia (po umówieniu się z nauczycielem),
 • nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać  w ciągu 2 tygodni,
 • nieobecny na lekcji nie jest zwolniony z obowiązku nadrobienia zaległości – uzupełnienia zeszytu, odrobienia zadania domowego, przygotowania się do odpowiedzi ustnej,  
 • brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, tekstu lektury zgłasza tuż po rozpoczęciu lekcji, uzupełnioną pracę domową  przedstawia następnego dnia,
 • na ławce obowiązkowo musi znajdować się jeden komplet podręczników (notoryczne nieprzynoszenie podręczników oraz zeszytu przedmiotowego może spowodować obniżenie oceny z przedmiotu).

II  FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

 • zeszyt przedmiotowy,
 • sprawdziany pisemne,
 • testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem,
 • testy sprawdzające znajomość lektur,
 • wypracowania klasowe (ćwiczenia redakcyjne),
 • dyktanda,
 • recytacja wiersza,
 • praca domowa,
 • aktywne uczestnictwo w lekcji,
 • prace dodatkowe,
 • udział w konkursach związanych z językiem polskim.

III SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

KLASA IV

OCENA

KLUCZOWE

UMIEJĘTNOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

CELUJĄCA (wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania)                         – uczeń opanował wiadomości                          i umiejętność obowiązujące na ocenę bardzo dobrą,                       a ponadto:

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • na podstawie słuchanego tekstu potrafi narysować plan, ilustrację do tekstu, wyrazić swoje zdanie, sformułować pytania.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • bardzo ładnie, swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na różne tematy (np. na temat życia codziennego, lektur, filmu), myśli samodzielnie, nie powiela cudzych poglądów,
 • wypowiada się bezbłędnie pod względem gramatycznym i stylistycznym,
 • wspomaga wypowiedź środkami pozawerbalnymi: mimiką, gestem,
 • pięknie recytuje dłuższy utwór literacki, akcentując słowa kluczowe, zmieniając tempo, posługując się pauzą i barwą głosu.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • odczytuje, rozumie i potrafi wykorzystać treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach,
 • samodzielnie odkrywa sensy przenośne i potrafi je odnieść do typowych sytuacji życiowych,
 • biegle posługuje się pojęciami: narrator, bohater, rym, wers, zwrotka.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWIEDZI PISEMNEJ

Uczeń:

 • redaguje wyczerpującą temat, własną wypowiedź pisemną w takich formach wypowiedzi, jak: opis przedmiotu, krajobrazu, dialog, list, plan zdarzeń, dziennik, opowiadanie, przepis, zaproszenie, wykazując się erudycją humanistyczną.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • zna części mowy wykraczające poza program nauczania w klasie IV (liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i poprawnie stosuje je w wypowiedzeniach.
 • bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim                    i odnosi  w nich sukcesy,          
 • podejmuje działalność literacką i kulturalną, prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny (udział w akademiach, imprezach artystycznych).

BARDZO DOBRA (uczeń opanował pełen zakres wiadomości określony programem nauczania)

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższej wypowiedzi,
 • nie zniekształca treści słuchanych przekazów,
 • potrafi odróżnić informacje istotne od mniej ważnych,
 • na podstawie słuchanego tekstu potrafi narysować plan, ilustrację do tekstu, wyrazić swoje zdanie, sformułować pytania,
 • właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • jest aktywny na lekcjach,
 • ma bogaty zasób słownictwa,
 • rozpoczyna rozmowę i bierze czynny udział w rozmowie na temat związany z życiem, lekturą, filmem,
 • bardzo ładnie, swobodnie wypowiada się na określone tematy,
 • biegle opowiada odtwórczo i twórczo,
 • tworzy wypowiedzi wielozdaniowe,
 • mówi płynnie, w sposób uporządkowany, unika powtórzeń, buduje spójne wypowiedzi z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń,
 • wypowiedzi są poprawne pod względem merytorycznym, stylistycznym, gramatycznym, logicznym,
 • zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, mówi z właściwym tempem,
 • wspomaga wypowiedź środkami pozawerbalnymi: mimiką, gestem,
 • wygłasza tekst z pamięci, akcentując słowa kluczowe, zmieniając tempo, posługując się pauzą i barwą głosu,
 • prezentuje i uzasadnia własne zdanie z zachowaniem reguł grzecznościowych,
 • formułuje jasne pytania w celu uzyskania konkretnej informacji,
 • umie opisać, poinstruować, zachęcić,
 • zauważa słabe strony swoich wypowiedzi, próbuje samodzielnie szukać lepszych rozwiązań.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • płynnie czyta nowy tekst, poprawnie, głośno, z uwzględnieniem zasad wyrazistej artykulacji i intonacji podkreślającej rozumienie sensu utworu,
 • odróżnia teksty poetyckie od prozatorskich,
 • wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu,
 • samodzielnie wyróżnia elementy świata przedstawionego w opowiadaniu, baśni,
 • z formy osobowej czasownika odczytuje informacje o nadawcy tekstu i sytuacji mówienia, potrafi określić cechy osoby mówiącej w tekście literackim,
 • potrafi nazwać niektóre stany psychiczne i ich przejawy,
 • rozumie i potrafi wskazać motywy postępowania bohaterów,
 • podaje cechy baśni, odróżnia ją od innych gatunków,
 • posługuje się pojęciami: narrator, bohater, rym, wers, zwrotka,
 • samodzielnie odkrywa sensy przenośne i potrafi je odnieść do typowych sytuacji życiowych,
 • wyszukuje środki stylistyczne, takie jak epitet, przenośnia, porównanie, objaśnia ich funkcję w utworze,
 • odczytuje, rozumie i potrafi wykorzystać treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWIEDZI PISEMNEJ

Uczeń:

 • sprawnie i starannie pisze,
 • estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,
 • redaguje zgodną z tematem, własną wypowiedź pisemną w takich formach wypowiedzi, jak: opis przedmiotu, krajobrazu, dialog, list, plan zdarzeń, dziennik, opowiadanie, przepis, zaproszenie,
 • stosuje różnorodne pod względem składniowym wypowiedzenia pojedyncze i złożone,
 • komponuje pracę o przejrzystym układzie graficznym, stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi,
 • w wypowiedziach pisemnych nie popełnia błędów gramatycznych i stylistycznych, stosuje w nich różnorodne, bogate słownictwo;
 • pisze bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • dokonuje autokorekty napisanego tekstu.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • zna części mowy określone programem nauczania, tj. czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, biegle je rozróżnia,
 • wskazuje różnicę między bezosobową a osobową formą czasownika,
 • bezbłędnie określa formy czasu, liczby, osoby, rodzaju czasownika oraz przypadka, liczby i rodzaju rzeczownika oraz przymiotnika,
 • bezbłędnie odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki,
 • tworzy przysłówek od przymiotnika,
 • prawidłowo stopniuje przymiotniki i przysłówki, nazywa rodzaj stopniowania,
 • bezbłędnie rozróżnia spółgłoski i samogłoski,
 • samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego, wyrazów obcych i encyklopedii.

DOBRA

(uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania)

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • słucha wypowiedzi innych i odpowiednio na nie reaguje,
 • reaguje na niezrozumiałe wyrazy i zwroty przez zadawanie pytań,
 • rozpoznaje nastrój słuchanych tekstów,
 • powtarza swoimi słowami ogólny sens wypowiedzi kolegi lub nauczyciela, fabułę opowiadania,
 • odpowiednio reaguje na polecenia, rozumie proste instrukcje,
 • notuje wg ustalonych zasad, np. wpisuje do tabeli.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • chętnie pracuje na lekcjach,
 • bierze czynny udział w rozmowie na temat związany z życiem, lekturą, filmem,
 • mówi dość płynnie, w sposób uporządkowany, spójny, stara się unikać powtórzeń,
 • dobrze opowiada odtwórczo i twórczo,
 • stara się budować wypowiedzi poprawne pod względem merytorycznym, stylistycznym, gramatycznym, logicznym,
 • zaznacza akcenty logiczne,  mówi z właściwym tempem,
 • wspomaga wypowiedź środkami pozawerbalnymi: mimiką, gestem,
 • wygłasza tekst z pamięci, posługując się pauzą i barwą głosu,
 • używa zwrotów grzecznościowych,
 • formułuje pytania w celu uzyskania konkretnej informacji,
 • umie opisać, poinstruować, zachęcić.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • czyta teksty cicho, w odpowiednim tempie, rozumie je,
 • czyta poprawnie głośno, w odpowiednim tempie, starając się przestrzegać zasad wyrazistej artykulacji i intonacji oraz prawidłowego przestankowania,
 • odróżnia teksty poetyckie od prozatorskich,
 • wykazuje się dobrą znajomością przeczytanego tekstu,
 • wskazuje i opisuje elementy świata przedstawionego w utworach literackich,
 • określa postać mówiącą w wierszu, narratora w baśni, opowiadaniu,
 • próbuje oceniać bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach,
 • podaje cechy gatunkowe baśni, odróżnia ją od innych gatunków,
 • wskazuje w baśniach kontrast dobra i zła, prawdy i kłamstwa, rozumie morał wynikający z baśni,
 • posługuje się pojęciami: narrator, podmiot liryczny, bohater, rym, wers, zwrotka,
 • wyszukuje i nazywa środki stylistyczne, takie jak epitet, przenośnia, porównanie,
 • odczytuje, rozumie i potrafi wykorzystać treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWIEDZI

Uczeń:

 • stara się pisać starannie i sprawnie,
 • estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,
 • stara się redagować zgodną z tematem, własną wypowiedź pisemną w takich formach wypowiedzi, jak: opis przedmiotu, krajobrazu, dialog, list, plan zdarzeń, dziennik, opowiadanie, przepis, zaproszenie,
 • stosuje  wypowiedzenia pojedyncze i złożone,
 • poprawnie sporządza ramowy plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi,
 • komponuje pracę o przejrzystym układzie graficznym, pamięta o  akapicie jako znaku logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi,
 • w wypowiedziach pisemnych popełnia nieliczne błędy gramatyczne, stylistyczne, logiczne, ortograficzne                        i interpunkcyjne,
 • zna zasady ortograficzne i stara się je stosować, pisząc bezbłędnie pod względem ortograficznym,
 • popełnia nieliczne błędy interpunkcyjne,
 • dokonuje autokorekty napisanego tekstu.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • zna części mowy określone programem nauczania, tj. czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek,
 • rozróżnia formy bezosobowe i osobowe czasownika,
 • określa osobę, liczbę i czas czasownika, 
 • określa przypadek, rodzaj i liczbę rzeczownika i przymiotnika,
 • odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki,
 • tworzy przysłówek od przymiotnika,
 • prawidłowo stopniuje przymiotniki i przysłówki,
 • prawidłowo stosuje w wypowiedziach formy czasownika, rzeczownika i przymiotnika,
 • wyróżnia wyrazy bliskoznaczne,
 • rozróżnia spółgłoski i samogłoski,
 • korzysta ze słownika ortograficznego i wyrazów obcych.

DOSTATECZNA

(uczeń opanował wiadomości                     i umiejętności przewidziane podstawą programową                oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania)

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższej wypowiedzi,
 • nie zniekształca treści słuchanych przekazów,
 • potrafi odróżnić informacje istotne od mniej ważnych,
 • właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu,
 • powtarza swoimi słowami ogólny sens wypowiedzi kolegi lub nauczyciela, fabułę opowiadania,
 • odpowiednio reaguje na polecenia, rozumie proste instrukcje.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • sporadycznie jest aktywny na lekcjach,
 • potrafi sformułować pytanie i odpowiedź w związku z konkretną i wyobrażoną sytuacją życiową,
 • opowiada o zdarzeniach, których był uczestnikiem, opisuje wygląd przedmiotów, ustnie formułuje podziękowania, życzenia, zapytania, prośby, przeprowadza rozmowę telefoniczną,
 • dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji w zależności od wieku rozmówcy, okazuje szacunek, podtrzymuje kontakt wzrokowy,
 • przy małej pomocy nauczyciela odtwarza zdarzenia w układzie chronologicznym,
 • mówi na temat, opowiada i streszcza teksty fabularne,
 • w wypowiedziach prezentuje logiczny tok myślenia,
 • wygłasza tekst z pamięci, oddając ogólny nastrój i sens, nie przekręca wyrazów,
 • poprawnie wymawia głoski i ich grupy, właściwie akcentuje wyrazy rodzime,
 • umie poinformować, złożyć życzenia, gratulacje.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • czyta z niewielkimi błędami, które samodzielnie stara się poprawiać,
 • czyta teksty cicho i rozumie ich ogólny sens w takim stopniu, by odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące treści,
 • w miarę poprawnie czyta teksty głośno, uwzględniając znaki interpunkcyjne, podczas przygotowanego wcześniej głośnego czytania stara się poprawnie artykułować i akcentować wyrazy, stosować intonację zdaniową,
 • rozróżnia teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe,
 • z pomocą nauczyciela wskazuje i opisuje elementy świata przedstawionego w utworach literackich, wyodrębnia postaci i zdarzenia, odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych, 
 • rozumie pojęcie narratora,
 • odróżnia wypowiedzi narratora i bohaterów utworu,
 • z pomocą nauczyciela wymienia cechy gatunkowe baśni,
 • wskazuje wersy, zwrotki,
 • z pomocą nauczyciela wyszukuje środki stylistyczne, takie jak epitet, przenośnia, porównanie,
 • z pomocą nauczyciela odczytuje dane z artykułów, instrukcji, przepisów, tabel, schematów, notatek.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWIEDZI

Uczeń:

 • stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu,
 • stara się estetycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,
 • stara się niewielką pomocą nauczyciela redagować zgodną z tematem, własną wypowiedź pisemną w takich formach wypowiedzi, jak: opis przedmiotu, krajobrazu, dialog, list, plan zdarzeń, dziennik, opowiadanie, przepis, zaproszenie,
 • z pomocą nauczyciela redaguje notatkę w formie schematu, tabeli, plan,
 • dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne,
 • w wypowiedziach pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa,
 • pisze w miarę poprawnie pod względem stylistycznym, logicznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • zna alfabet,
 • porządkuje wyrazy wg kolejności alfabetycznej,
 • rozumie różnice między głoską a literą, rozróżnia samogłoski i spółgłoski,
 • poprawnie dzieli wyraz na sylaby i przenosi do następnej linii,
 • rozpoznaje w zdaniu rzeczownik, czasownik i przymiotnik, wyróżnia przysłówek jako określenie czasownika (czynności),
 • dostosowuje formę czasownika do rzeczownika,
 • rozumie kategorie osoby, liczby, czasu, rodzaju, przypadka,
 • zna pytania przypadków i stara się odmienić przez przypadki proste rzeczowniki,
 • zna i stosuje kropkę, znak zapytania, wykrzyknik, cudzysłów,
 • odszukuje w słowniku ortograficznym wskazany wyraz.

DOPUSZCZAJĄCA

(uczeń opanował wiadomości                      i umiejętności przewidziane podstawą programową)

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • stara się koncentrować uwagę podczas słuchania wypowiedzi,
 • zdarza mu się zniekształcać treści słuchanych przekazów,
 • nie zawsze odpowiednio reaguje na polecenia, rozumie proste instrukcje.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • jego postawa na lekcjach jest bierna,
 • kierowany pytaniami nauczyciela opowiada o sobie oraz  o zdarzeniach, w których uczestniczył,
 • potrafi sformułować odpowiedź w związku z konkretną  sytuacją życiową,
 • z pomocą nauczyciela próbuje odtworzyć zdarzenia w układzie chronologicznym,
 • stara się mówić na temat, opowiadać i streszczać teksty fabularne,
 • umie poinformować, złożyć życzenia, gratulacje,
 • wygłasza tekst z pamięci.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • czyta głośno z błędami, w wolnym tempie,
 • czyta teksty cicho i rozumie ich ogólny sens w takim stopniu, by odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące treści,
 • zna lektury obowiązkowe,
 • rozumie różnicę między światem przedstawionym a rzeczywistym,
 • z pomocą nauczyciela nazywa elementy świata przedstawionego (np. wyodrębnia głównych bohaterów),
 • z pomocą nauczyciela wymienia cechy gatunkowe baśni,
 • wie, czym jest wers, zwrotka.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWEDZI

Uczeń:

 • podejmuje próbę redagowania zgodnej z tematem, własnej wypowiedzi pisemnej w takich formach wypowiedzi, jak: opis przedmiotu, krajobrazu, dialog, list, plan zdarzeń, dziennik, opowiadanie, przepis, zaproszenie,
 • buduje  wypowiedzenia pojedyncze,
 • zna podstawowe zasady ortograficzne,
 • błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełnione w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku włożonego w jej napisanie,
 • stara się stosować zasady estetycznego zapisu tekstu,
 • stara się systematycznie i estetycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • zna alfabet,
 • z pomocą nauczyciela porządkuje wyrazy według kolejności alfabetycznej,
 • rozumie różnice między głoską a literą, rozróżnia samogłoski i spółgłoski,
 • stara się poprawnie dzielić wyraz na sylaby i przenosić do następnej linii,
 • z pomocą nauczyciela wskazuje w zdaniu czasownik, rzeczownik, przymiotnik i przysłówek,
 • dostosowuje formę czasownika do rzeczownika, 
 • z pomocą nauczyciela stara się określić formy czasu, osoby i liczby czasownika, odmienić wyraz przez przypadki,
 • zna i stosuje kropkę, znak zapytania, wykrzyknik, cudzysłów,
 • odszukuje w słowniku ortograficznym wskazany wyraz.

NIEDOSTATECZNA

(uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową)

 • ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy,
 • nie rozumie podstawowych poleceń,
 • nawet z dużą pomocą nauczyciela  nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 • nie opanował techniki głośnego czytania,
 • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, fonetyki, słownictwa, ortografii                   oraz redagowania podstawowych form wypowiedzi,
 • redaguje wypowiedzi niepoprawne pod względem rzeczowym i językowym, nie przestrzega w nich reguł ortograficznych,
 • wykazuje się brakiem chęci do nauki, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

KLASA V

OCENA

KLUCZOWE

UMIEJĘTNOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

CELUJĄCA (wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania)                         – uczeń opanował wiadomości                          i umiejętność obowiązujące na ocenę bardzo dobrą,                       a ponadto:

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • na podstawie słuchanego tekstu potrafi narysować plan, ilustrację do tekstu, wyrazić swoje zdanie, sformułować pytania.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • jest bardzo aktywny podczas zajęć,
 • recytuje wyraziście, z emfazą, uwydatnia sens utworu, wartość emocjonalną i artystyczną, podkreśla ekspresję utworu poprzez zmianę tonacji, natężenia głosu, dokonuje własnej interpretacji głosowej.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • jest oczytany – zna dzieła z klasyki polskiej i światowej inne niż te, które zostały określone
  w programie nauczania dla klasy V,
 • płynnie posługuje się terminami: epika, liryka, dramat,
 • odczytuje, rozumie i potrafi wykorzystać treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach,
 • samodzielnie odkrywa sensy przenośne i potrafi je odnieść do typowych sytuacji życiowych,

narrator, bohater, rym, wers, zwrotka, epitet, porównanie, onomatopeja, przenośnia,

 • samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji wierszy.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWIEDZI PISEMNEJ

Uczeń:

 • redaguje wyczerpującą temat, własną wypowiedź pisemną w takich formach wypowiedzi, jak: pozdrowienia, list, przepis, instrukcja, opis (obrazu, postaci literackiej i rzeczywistej, zwierzęcia), opowiadanie, sprawozdanie, ogłoszenie, wykazując się erudycją humanistyczną.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • świadomie, sprawnie stosuje wiedzę językową
   w zakresie słowotwórstwa, składni, fleksji, dba
  o poprawność wypowiedzi, wykazuje się wysoką kulturą języka, samodzielnie poszerza wiedzę
   o materiał wykraczający poza program nauczania,
 • dyktanda pisze bezbłędnie.
 • bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i odnosi  w nich sukcesy,          
 • podejmuje działalność literacką i kulturalną, prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny (udział w akademiach, imprezach artystycznych).

BARDZO DOBRA (uczeń opanował pełen zakres wiadomości określony programem nauczania)

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższej wypowiedzi,
 • nie zniekształca treści słuchanych przekazów,
 • potrafi odróżnić informacje istotne od mniej ważnych,
 • na podstawie słuchanego tekstu potrafi narysować plan, ilustrację do tekstu, wyrazić swoje zdanie, sformułować pytania,
 • właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • jest aktywny podczas lekcji,
 • udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania,
 • mówi głośno, czysto, wyraziście,
 • dba o kulturę słowa,
 • respektuje zasady komunikacji międzyludzkiej,
 • prowadzi swobodne rozmowy na tematy związane
  z tematem lekcji,
 • przestrzega struktur językowych używanych podczas rozmowy; podkreśla sens utworu, uwydatnia jego wartości emocjonalne i artystyczne; recytuje bez potknięć i pomyłek z prawidłową dykcją i intonacją.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • pracuje nad technika czytania wzrokowego,
 • przeczytał wszystkie zalecane lektury obowiązkowe, 
 • w pełni odbiera tekst literacki, rozumie go, przeżywa,
 • samodzielnie opisuje  narratora i osobę mówiącą,
 • dostrzega ponadczasowe wartości wpisane w utwór

i konfrontuje je z własnym światem wartości,

 • zna środki artystycznego wyrazu i ich funkcje
  w utworach literackich,
 • dokonuje analizy wiersza.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWIEDZI PISEMNEJ

Uczeń:

 • pisze w szybkim tempie, płynnie, dynamicznie i czytelnie,
 • estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,
 • nie robi błędów przy przepisywaniu,
 • potrafi rozplanować przestrzennie zapis na stronicy, zachowuje marginesy, wyodrębnia tytuły, rozdziały, punkty,
 • redaguje zgodne z tematem, własne wypowiedzi pisemne w formach objętych programem nauczania dla klasy V (patrz: ocena celująca),
 • stosuje różnorodne pod względem składniowym wypowiedzenia pojedyncze i złożone,
 • komponuje pracę o przejrzystym układzie graficznym, stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi,
 • w wypowiedziach pisemnych nie popełnia błędów gramatycznych i stylistycznych, stosuje w nich różnorodne, bogate słownictwo;
 • pisze bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • dokonuje autokorekty napisanego tekstu.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • rozpoznaje w zdaniach czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek i spójnik, określa formę gramatyczną odmiennych części mowy
  i poprawnie je stosuje,
 •  klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie i ich określenia, rysuje wykres graficzny zdania pojedynczego, analizuje budowę logiczną zdania, stosuje poprawny szyk, zna i stosuje zasady interpunkcji zdania pojedynczego i złożonego,
 •  stosuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wybrane związki frazeologiczne, przysłowia, powiedzenia,
 • dyktanda pisze bezbłędnie.

DOBRA

(uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania)

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • słucha wypowiedzi innych i odpowiednio na nie reaguje,
 • reaguje na niezrozumiałe wyrazy i zwroty przez zadawanie pytań,
 • rozpoznaje nastrój słuchanych tekstów,
 • powtarza swoimi słowami ogólny sens wypowiedzi kolegi lub nauczyciela, fabułę opowiadania,
 • odpowiednio reaguje na polecenia, rozumie proste instrukcje,
 • notuje wg ustalonych zasad, np. wpisuje do tabeli.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • chętnie udziela odpowiedzi na pytania,
 • mówi głośno, słyszalnie z drobnymi potknięciami,
 • dba o kulturę słowa,
 • podczas recytacji skorzysta z 1 -2  podpowiedzi; deklamuje z prawidłową dykcją, podkreślając wartość artystyczną utworu;

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • ma opanowaną technikę głośnego czytania
  na poziomie klasy IV,
 • czyta płynnie, wyraziście ( dopuszczalne 4-5 pomyłek w czytaniu tekstu pisanego ręcznie, 1-3 pomyłki – tekstu maszynowego),
 • rozumie polecenia w podręczniku, zeszycie ćwiczeń, instrukcje i polecenia nauczyciela,
 • przeczytał w całości  lektury obowiązkowe,
 • korzysta z encyklopedii, słowników i czasopism, które wskaże mu nauczyciel.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWIEDZI

PISEMNEJ

Uczeń:

 • pisze w normalnym tempie, starannie,
 • potrafi redagować formy dłuższej wypowiedzi pisemnej określone w programie nauczania dla klasy V
 • redaguje pracę zgodną z tematem (jednak go do końca
  nie wyczerpuje), o odpowiedniej kompozycji, poprawną pod względem językowym
  i ortograficznym.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • w dyktandzie robi maksymalnie 2 błędy ortograficzne.

DOSTATECZNA

(uczeń opanował wiadomości                     i umiejętności przewidziane podstawą programową                oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania)

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższej wypowiedzi,
 • nie zniekształca treści słuchanych przekazów,
 • potrafi odróżnić informacje istotne od mniej ważnych,
 • właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu,
 • powtarza swoimi słowami ogólny sens wypowiedzi kolegi lub nauczyciela, fabułę opowiadania,
 • odpowiednio reaguje na polecenia, rozumie proste instrukcje.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • udziela odpowiedzi na pytania wyłącznie
  po wywołaniu przez nauczyciela,
 • stara się mówić pełnymi zdaniami,
 • wygłaszając tekst z pamięci, korzysta z podpowiedzi nauczyciela.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • ma opanowaną technikę głośnego czytania
  na poziomie klasy IV,
 • czyta dość płynnie i wyraziście,
 •  rozumie polecenia w podręczniku, zeszycie ćwiczeń, instrukcje i polecenia nauczyciela,
 • przeczytał w całości  lektury obowiązkowe,
 • korzysta z encyklopedii, słowników i czasopism, które wskaże mu nauczyciel
 • Z pomocą nauczyciela:
 • wyszukuje środki artystycznego wyrazu,
 • dokonuje analizy wiersza.

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWIEDZI

Uczeń:

 • z niewielką  pomocą nauczyciela stara się  redagować zgodną z tematem, własną wypowiedź pisemną w takich formach wypowiedzi przewidzianych programem,
 • dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne, podkreślone akapitami,
 • w wypowiedziach pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań,
 • pisze w miarę poprawnie pod względem stylistycznym, logicznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

 • w dyktandzie robi maksymalnie 4 błędy ortograficzne.

DOPUSZCZAJĄCA

(uczeń opanował wiadomości                      i umiejętności przewidziane podstawą programową)

SŁUCHANIE

Uczeń:

 • stara się koncentrować uwagę podczas słuchania
 • wypowiedzi,
 • zdarza mu się zniekształcać treści słuchanych przekazów,
 • nie zawsze odpowiednio reaguje na polecenia, rozumie proste instrukcje.

MÓWIENIE

Uczeń:

 • jego postawa na lekcjach jest bierna,
 • kierowany pytaniami nauczyciela opowiada o sobie oraz o zdarzeniach, w których uczestniczył,
 • potrafi sformułować odpowiedź w związku z konkretną  sytuacją życiową,
 • z pomocą nauczyciela próbuje odtworzyć zdarzenia w układzie chronologicznym,
 • stara się mówić na temat, opowiadać i streszczać teksty fabularne,
 • umie poinformować,
 • wygłasza tekst z pamięci.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Uczeń:

 • ma opanowaną technikę czytania głośnego
  na poziomie klasy IV,
 • przeczytał wszystkie lektury obowiązkowe, jednak
  w niewielkim stopniu rozumie ich treść,
 • potrafi z pomocą nauczyciela korzystać z tekstów publicystycznych i informacyjnych.
 • czyta teksty cicho i rozumie ich ogólny sens w takim stopniu, by odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące treści,
 • rozumie różnicę między światem przedstawionym a rzeczywistym,
 • z pomocą nauczyciela nazywa elementy świata przedstawionego (np. wyodrębnia głównych bohaterów),

REDAGOWANIE WŁASNEJ WYPOWEDZI

Uczeń:

 • pisze niestarannie i brzydko, robi liczne błędy przy przepisywaniu,
 • zna podstawowe zasady ortograficzne, ale stosuje je
  w niewielkim stopniu,
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale bardzo niesystematycznie;
 • potrafi zredagować prosty opis konkretnego przedmiotu, krajobrazu, wnętrza,

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Uczeń:

NIEDOSTATECZNA

(uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową)

 • ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy,
 • nie rozumie podstawowych poleceń,
 • nawet z dużą pomocą nauczyciela  nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 • nie opanował techniki głośnego czytania,
 • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, fonetyki, słownictwa, ortografii oraz redagowania podstawowych form wypowiedzi,
 • redaguje wypowiedzi niepoprawne pod względem rzeczowym i językowym, nie przestrzega w nich reguł ortograficznych,
 • wykazuje się brakiem chęci do nauki, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.