foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktSteps in English 3

Kryteria oceny

 
WELCOME  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy.  
UNIT 1  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne .

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając bardzo liczne błędy.  
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.  
UNIT 2  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Opis zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje różne zwierzęta i ich cechy, stosując różnorodne przymiotniki, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich cechy,, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich cechy, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich cechy,popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, nie popełniając większych błędów. Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi warunkami pogodowymi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi warunkami pogodowymi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi warunkami pogodowymi, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi warunkami pogodowymi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając bardzo liczne błędy.  
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.  
Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych zwierząt oraz musicali, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zwierząt oraz musicali, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zwierząt oraz musicali, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zwierząt oraz musicali, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
UNIT 3  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając bardzo liczne błędy.  
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.  
UNIT 4  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg ,stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 44, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając bardzo liczne błędy.  
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.  
UNIT 5  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami z przeszłości. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech). Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając bardzo liczne błędy.  
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.  
Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat historii o dziwnych stworach i potworach, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat historii o dziwnych stworach i potworach, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat historii o dziwnych stworach i potworach, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat historii o dziwnych stworach i potworach, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
UNIT 6  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne informacje w kinie, udziela rad, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne informacje w kinie, udziela rad, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne informacje w kinie, udziela rad, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne informacje w kinie, udziela rad, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając bardzo liczne błędy.  
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.  
Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych gatunków filmowych, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych gatunków filmowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych gatunków filmowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych gatunków filmowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
UNIT 7  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje różne towary w sklepie, składa propozycje i obietnice, podejmuje decyzje, przeprasza, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń kupuje różne towary w sklepie, składa propozycje i obietnice, podejmuje decyzje, przeprasza, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń kupuje różne towary w sklepie, składa propozycje i obietnice, podejmuje decyzje, przeprasza, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń kupuje różne towary w sklepie, składa propozycje i obietnice, podejmuje decyzje, przeprasza, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne błędy.  
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum handlowego i dla piekarni, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum handlowego i dla piekarni, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum handlowego i dla piekarni, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum handlowego i dla piekarni, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.  
UNIT 8  
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  
Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając bardzo liczne błędy.  
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e-mail z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze wiadomość e-mail z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze wiadomość e-mail z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze wiadomość e-mail z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.  
             Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.