foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktSteps in English 2

Kryteria oceny

 
WELCOME
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Opis zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd zwierząt, nie popełniając większych błędów. Uczeń wygląd zwierząt, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie i przekazywanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/There are. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/There are, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/There are, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/There are, popełniając bardzo liczne błędy.
UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.
UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, nie popełniając większych błędów. Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/There are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/How many. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/There are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/How many, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/There are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/How many, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/There are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/How many, popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.
UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat telewizyjnych konkursów talentów, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.
UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.
UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Opis rzeczy Uczeń w sposób płynny opisuje różne przedmioty, porównując je ze sobą, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje różne przedmioty, porównując je ze sobą, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje różne przedmioty, porównując je ze sobą, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje różne przedmioty, usiłując porównać je ze sobą, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z opinią na różne tematy. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z opinią na różne tematy, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z opinią na różne tematy, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z opinią na różne tematy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis krajobrazu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.
Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża swoją opinię na temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje Londyn z Warszawą, nie popełniając większych błędów. Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/There were.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/There were, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/There were, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/There were, popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.
UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas past simple. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas past simple, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas past simple, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas past simple, popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.
UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA
Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, nie popełniając większych błędów. Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając nieliczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając liczne błędy. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.
Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie popełniając większych błędów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.