foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktEvolution plus 1                                                                                                                                                                          

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen   2‒5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostać dostosowane przez nauczyciela do własnych potrzeb, wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje oraz przyjętego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

2 3 4 5
Ocena
UNIT 1
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty nauczania, alfabet.
 • Słabo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej.
  • Częściowo zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty nauczania, alfabet.
  • Częściowo zna i z trudem podaje formy pełne

i skrócone czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. 

 • Ma niewielkie trudności

z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1.

i 2. osoby liczby pojedynczej.

 • W większości zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty nauczania, alfabet.
 • W większości zna i umie podać formy pełne
i skrócone czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej.
  • Zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty nauczania,
alfabet.
 • Zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • Poprawnie używa zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej.
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens,wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
  • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego
i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.
Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
  • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
  • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
   • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje
  w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
  • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi.
  • Popełniając błędy, opisuje ludzi.
   • Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi.
    • Poprawnie opisuje ludzi.
     
Mówienie
 • Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby.
 • Z trudem wymawia dźwięk /t/.
  • Popełniając błędy, przedstawia siebie, inne osoby.
  • Popełniając błędy, wymawia dźwięk /t/
   • Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby.
   • Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /t/.
    • Poprawnie przedstawia siebie, inne osoby.
    • Poprawnie wymawia dźwięk /t/.
     
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, pyta

o samopoczucie, udziela

i uzyskuje informacje.

 • Popełniając błędy, przedstawia siebie, pyta

o samopoczucie, udziela

i uzyskuje informacje.

 • Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje.
  • Poprawnie przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje.
 
Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego        i czytanego.
  • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
   • W większości przekazuje informacje uzyskane
 

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego       i czytanego.
UNIT 2
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (1‒20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet.
 • Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące
i pytające czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • Słabo zna i z trudem rozróżnia przedimki nieokreślone.
 • Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej.
  • Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (1‒20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet.
  • Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be)

w liczbie pojedynczej

w czasie Present Simple.

 • Częściowo zna i rozróżnia przedimki nieokreślone.
 • Ma niewielkie trudności

z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej.

 • W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (1‒20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet.
 • W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • W większości zna
i rozróżnia przedimki nieokreślone.
 • Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej.
  • Zna i umie podać dane personalne, liczby (1‒20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet.
  • Zna i umie podać formy twierdzące, przeczące
i pytające czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • Zna i umie odróżnić przedimki nieokreślone.
 • Poprawnie używa zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej.
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem sensu tekstu czytanego,
z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z poprawnym rozpoznaniem sytuacji komunikacyjnych.
  • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
  • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
  • Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.
   • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje
  w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikatywne.
  • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikatywne.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, opisuje osoby.
  • Popełniając błędy, opisuje osoby.
   • Popełniając nieliczne błędy, opisuje osoby.
    • Poprawnie opisuje osoby.
     
Mówienie
 • Popełniając liczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji.
 • Wymowa dźwięku /w/ sprawia znaczne problemy.
  • Popełniając błędy, pyta
o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji.
 • Wymowa dźwięku /w/ sprawia problemy.
  • Popełniając nieliczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby
na podstawie ilustracji
 • Wymowa dźwięku /w/ sprawia nieznaczne problemy.
  • Poprawnie pyta o dane osobowe, opisuje osoby
na podstawie ilustracji.
 • Poprawnie wymawia dźwięk /w/.
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje.
  • Popełniając błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje.
   • Popełniając nieliczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela
  i uzyskuje informacje.
 • Poprawnie podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje.
Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego        i czytanego.
  • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
   • W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego
  i czytanego.
 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego       i czytanego.
UNIT 3
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku.
 • Słabo zna i z trudem tworzy formy dopełniacza saksońskiego.
 • Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki dzierżawcze.
 • Słabo zna i z trudem stosuje przedimki nieokreślone
(a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)
 • Częściowo zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku.
 • Częściowo zna i z trudem tworzy formy dopełniacza saksońskiego.
 • Częściowo zna i stosuje przymiotniki dzierżawcze.
 • Częściowo zna i zdarza się, że popełnia błędy, stosując przedimki nieokreślone
(a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)
 • W większości zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku.
 • W większości zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego.
 • W większości zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze.
 • W większości zna
i zazwyczaj poprawnie stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)
 • Zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku.
 • Zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego.
 • Zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze.
 • Zna i poprawnie stosuje przedimki nieokreślone
(a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
  • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
  • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
  • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
   • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje
  w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
  • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje.

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty.
  • Popełniając błędy, opisuje przedmioty.
   • Popełniając nieliczne błędy, opisuje przedmioty
    • Używając dość bogatego słownictwa, poprawnie opisuje przedmioty.
     
Mówienie
 • W niewielkim stopniu opisuje przedmioty, ludzi.
 • Wymowa dźwięku /ə/ sprawia znaczne problemy.
  • Opisując przedmioty, ludzi popełnia liczne błędy
  • Wymowa dźwięku /ə/ sprawia problemy.  
   • Dość poprawnie opisuje przedmioty i osoby
   • Wymowa dźwięku /ə/ sprawia nieliczne problemy.
    • Używając bogatego słownictwa, poprawnie opisuje przedmioty i ludzi.
    • Poprawnie wymawia dźwięk /ə/ .
     
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy, pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela informacji i je uzyskuje.
  • Popełniając błędy, pyta
o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela informacji i je uzyskuje.
 • Popełniając nieliczne błędy, pyta

o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela

informacji i je uzyskuje.

 • Poprawnie  pyta
o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela informacji i je uzyskuje.
Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego         i czytanego.
  • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
   • W większości przekazuje informacje uzyskane
 

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego       i czytanego.
UNIT 4
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem podaje podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia.
 • Słabo zna i z trudem stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący.
  • Częściowo zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia.
  • Częściowo zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący.
   • W większości zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia.
   • W większości zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący.
    • Zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia.
    • Zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący.
     
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem sensu tekstu czytanego,
z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
  • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
  • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
   • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje
  w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
  • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju.
  • Popełniając błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju.
   • Popełniając nieliczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju.
    • Poprawnie opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju.
     
Mówienie
 • Popełniając dużą liczbę błędów, opisuje pokój.
 • Wymowa dźwięku /e/ sprawia znaczne problemy.
  • Popełniając błędy, opisuje pokój.
  • Wymowa dźwięku /e/ sprawia problemy.
   • Popełniając nieliczne błędy, opisuje pokój.
   • Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia większych problemów.
    • Poprawnie, używając bogatego słownictwa, opisuje pokój.
    • Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia żadnych problemów.
     
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela
i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia.
 • Popełniając błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia.
 • Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia.
  • Poprawnie wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia.
 
Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
  • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
   • W większości przekazuje informacje uzyskane
 

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego
  i czytanego.
UNIT 5
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, z trudem wymienia kolory, przymiotniki, wyrażające opinie.
 • Słabo zna i z trudem stosuje formy twierdzące, przeczące
i pytające czasownika „być” (to be)  w czasie Present Simple.
 • Słabo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
 • Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that.
  • Częściowo zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, częściowo wymienia przymiotniki, wyrażające opinie.
  • Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be) w czasie Present Simple
  • Częściowo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
  • Częściowo zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that.
   • W większości zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, wymienia większość przymiotników, wyrażających opinie.
   • W większości zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be)  w czasie Present Simple
   • W większości zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
   • W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that.
    • Zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin.
    • Wymienia poznane przymiotniki, wyrażające opinie.
    • Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące
    i pytające czasownika „być” (to be)  w czasie Present Simple.
 • Zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
 • Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that.
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
  • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela.
  • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
  • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
   • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
   • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
    • Rozumie tekst słuchany
   

i samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek).
  • Popełniając błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek).
   • Popełniając nieliczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek).
    • Poprawnie opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek).
     
Mówienie
 • Popełniając liczne błędy, opisuje znaną osobę.
 • Popełnia liczne błędy, wymawiając dźwięk /s/.
  • Popełniając błędy, opisuje znaną osobę.
  • Popełnia błędy, wymawiając dźwięk /s/.
   • Popełniając nieliczne błędy, opisuje znaną osobę.
   • Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięk /s/.
    • Poprawnie opisuje znaną osobę.
    • Prawidłowo wymawia dźwięk /s/ .
     
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą.
  • Popełniając błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą.
   • Popełniając nieliczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą .
    • Poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się
    z rozmówcą.
Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego        i czytanego.
  • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
   • W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego
  i czytanego.
 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego       i czytanego.
UNIT 6
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny, wymienia części ciała, nazywa emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny.
 • Słabo zna i z trudem stosuje formę twierdzącą, przeczącą
i pytającą czasownika „mieć” (have got).
 • Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.
 • Częściowo zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny.
 • Częściowo zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą
i pytającą czasownika „mieć” (have got).
 • Częściowo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.
 • W większości zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny
i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny.
 • W większości zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika „mieć” (have got).
 • W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.
 • Zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny.
 • Zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą
i pytającą czasownika „mieć” (have got).
 • Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
  w nim potrzebne informacje
 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje

Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma problemy z poprawnym rozpoznaniem sytuacji komunikacyjnych.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Częściowo poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje
  w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
 • Rozumie tekst słuchany
i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Z łatwością rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, przedstawia informacje
o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny.
 • Popełniając błędy, przedstawia informacje
o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny.
 • Popełniając nieliczne błędy, przedstawia informacje
o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny.
 • Poprawnie przedstawia informacje o sobie
na podstawie wzoru, opisuje rośliny.
Mówienie
 • Popełniając liczne błędy, opisuje cechy charakteru osób
 • Wymowa dźwięku /ð/ sprawia znaczne problemy.
 • Popełniając błędy, opisuje cechy charakteru osób
 • Wymowa dźwięku /ð/ sprawia  problemy.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje cechy charakteru osób
 • Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia większych problemów.
 • Poprawnie opisuje cechy charakteru osób.
 • Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia żadnych problemów .
     
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, zgadza się,   pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby.
 • Popełniając błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta

o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby.

 • Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby.
 • Poprawnie wyraża opinie, zgadza się, pyta

o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby

Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego         i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane
 

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego         i czytanego.
UNIT 7
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem podaje nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki.
 • Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące
i pytające z czasownikiem modalnym „umieć” (can).
 • Słabo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu.
 • Częściowo zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki.
 • Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym „umieć” (can).
 • Częściowo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu.
 • W większości zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki.
 • W większości zna i z tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym „umieć” (can).
 • W większości zna i stosuje przysłówki sposobu.
 • Zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki.
 • Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające
    z czasownikiem modalnym „umieć” (can).
 • Zna i stosuje przysłówki sposobu.
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany
   

 samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst słuchanego i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie tekst słuchany
    i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.
 • Popełniając błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.
 • Poprawnie opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.
     
Mówienie
 • Z trudem  przedstawia członków rodziny, mówi
o umiejętnościach.
 • Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia znaczne problemy.
 • Dość poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach.
 • Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia problemy.
 • Zazwyczaj poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi
  o umiejętnościach.
 • Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia większych problemów.
 • Poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi
o umiejętnościach.
 • Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia żadnych problemów.
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności
 • Popełniając błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności.
 • Popełniając nieliczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności.
 • Poprawnie wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności.
     
Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane
 

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego
i czytanego.
UNIT 8
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem podaje

nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia.

 • Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące

i pytające w czasie Present Simple.

 • Słabo zna i z trudem stosuje czasownik „lubić” (like).
  • Częściowo zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia.
  • Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple.
  • Częściowo zna i z trudem stosuje czasownik „lubić” (like).
   • W większości zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia.
   • W większości zna i  tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple.
   • W większości zna i stosuje czasownik „lubić” (like).
   
 • Zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia.
 • Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple.
 • Zna i stosuje czasownik „lubić” (like).
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
  w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z wskazaniem intencji rozmówcy.
 • Ma znaczne problemy
  z rozpoznaniem rodzajów sytuacji komunikacyjnych.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Częściowo poprawnie określa intencje rozmówcy.
 • Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje
  w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Zazwyczaj poprawnie określa intencje rozmówcy.
 • Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
 • Rozumie tekst słuchany
i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców
 • Z łatwością określa intencje rozmówcy.
 • Poprawnie i bez trudu rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych.
 • Popełniając błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź
na temat ulubionych artykułów spożywczych.
 • Popełniając nieliczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych.
 • Poprawnie pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych.
 
Mówienie
 • Z trudem mówi o wybranych artykułach spożywczych.
 • Z trudem wymawia dźwięk /z/.
 • Dość poprawnie mówi
o wybranych artykułach spożywczych.
 • Popełniając błędy, wymawia dźwięk /z/.
 • Zazwyczaj poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych.
 • Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /z/.
 • Poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych.
 • Poprawnie wymawia dźwięk /z/.
   
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje.
 • Popełniając błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje.
 • Popełniając nieliczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje.
 • Poprawnie podaje upodobania, wyraża opinie, udziela
    i uzyskuje informacje, wyraża emocje.
Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane
 

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego
i czytanego.
UNIT 9
Znajomość środków językowych
 • Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt.
 • Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące
i pytające czasowników: „być” (to be), „mieć” (to have got) oraz „lubić” (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone.
 • Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt.
 • Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: „być” (to be), „mieć” (to have got)  oraz „lubić” (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone
i nieokreślone.
 • W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt.
 • W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: „być” (to be), „mieć” (to have got)  oraz „lubić” (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone
 • Zna i umie podać dane personalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt.
 • Zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: „być” (to be), „mieć” (to have got)  oraz „lubić” (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone
i nieokreślone.
Czytanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie. samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany
   

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie
 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie tekst słuchany
    i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
Pisanie
 • Popełniając liczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej.
 • Popełniając błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej.
 • Popełniając nieliczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej.
 • Poprawnie tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej.
     
Mówienie
 • Z trudem  opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach.
 • Z trudem wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/.
 • Dość poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach.
 • Popełniając błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ .
 • Zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach.
 • Popełniając nieliczne błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/.
 • Poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach.
 • Poprawnie wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/.
     
Reagowanie
 • Popełniając liczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby.
 • Popełniając błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby.
 • Popełniając nieliczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby.
 • Poprawnie podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby.
     
Przetwarzanie tekstu
 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego          i czytanego
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane
 • z tekstu słuchanego
  i czytanego.
 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego         i czytanego.Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.