Wymagania edukacyjne z Technologii Informacyjnej kl. IV-V

 

wypowiedzi ustne

działania praktyczne

Celująca

Odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie ucznia przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza program, zawiera własne, oryginalne przemyślenia i oceny lub treści zaczerpnięte ze źródeł pozapodręcznikowych.

Wykonana praca wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem. Uczeń potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania.
lub 
jest finalistą/laureatem konkursu informatycznego co najmniej na szczeblu wojewódzkim

Bardzo dobra

Odpowiedź wyczerpująca (wiedza podstawowa + rozszerzająca + dopełniająca). Treść nie wykracza poza program.

Praca jest samodzielna, zawiera przemyślane przez ucznia rozwiązania wyczerpujące temat. Uczeń potrafi w pełni wykorzystać możliwości programu, w którym pracuje.

Dobra

Odpowiedź zasadniczo samodzielna, poprawna pod względem języka, zawierająca większość wymaganych treści (wiadomości podstawowe + wiedza rozszerzająca), ale niewyczerpująca zagadnienia. Dopuszczalne są jedynie nieliczne, drugorzędne z punktu widzenia tematu błędy

Wykonana praca jest samodzielna, spełnia wymagania nauczyciela, lecz nie widać w niej inwencji twórczej ucznia.

Dostateczna

Uczeń zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem, zna klawiaturę, umie porusza ć się po środowisku Windows, umie odczytywać pliki graficzne i tekstowe i potrafi je zinterpretować.

Udziela odpowiedzi przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.

Uczeń wykonuje zadanie na miarę swoich możliwości, ale nie wyczerpująco. Zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje.

Dopuszczająca

Wymagane jest przynajmniej 50% wiedzy i umiejętności konieczne do wykorzystywania komputera, jako narzędzia pracy i rozrywki.

Wiedza ta jest nieodzowna w toku dalszego kształcenia. Podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna jednak podstawowe fakty, umie posługiwać się klawiaturą i przy pomocy nauczyciela potrafi zarówno poruszać się w środowisku Windows, jak i udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.

Praca słabo związana z tematem, uczeń nie potrafi wykorzystać podanych przez nauczyciela wiadomości, przejawia wręcz niechęć do większego zaangażowania we właściwe wykonanie zadania.

Niedostateczna

Odpowiedź nie spełnia kryteriów dla ocen pozytywnych.

Uczeń nie wykonał większości zadań.