foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktWymagania edukacyjne z techniki kl. IV-V

 

na

Umiejętności i aktywność

Uczeń:

Wiedza

Uczeń:

Celująca

1. Potrafi samodzielnie zdobywać potrzebną wiedzę i wiadomości wykraczające poza program nauczania.

2. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów technicznych.

3. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.

4. Sprawnie posługuje się narzędziami i urządzeniami technicznymi zgodnie z BHP.

5. Osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych z techniki.

Posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego.

lub

Jest finalistą/laureatem wojewódzkiego konkursu technicznego.

Bardzo dobra

1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.

2. Samodzielnie potrafi rozwiązać problemy i zadania postawione przez nauczyciela, wykorzystując nabyte umiejętności.

3. Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami technicznymi zgodnie z BHP.

4. Umiejętnie wykorzystuje dokumentację techniczną, materiały i narzędzia.

Opanował materiał nauczania przewidziany programem.

Dobra

1. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.

2. Umie wykorzystać wiadomości podczas rozwiązywania zadań wytwórczych.

3. Poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami.

4. Wykonuje zadane przez nauczyciela zadania wytwórcze z drobnymi niedociągnięciami.

Opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym.

Dostateczna

1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.

2. Potrafi samodzielnie wykonać proste zadanie postawione przez nauczyciela.

3. Opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych.

4. Ma trudności w odczytywaniu dokumentacji i rysunku technicznego.

5. Wykonuje zadane przez nauczyciela zadania nieestetycznie.

Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.

Dopuszczająca

1. Ma poważne braki w wiedzy na poziomie podstawy programowej.

2. Nie zna przeznaczenia poszczególnych narzędzi i przyrządów oraz nie potrafi zorganizować stanowiska pracy.

3. Wykonuje zadane przez nauczyciela zadania niezgodnie z dokumentacją i nieestetycznie.

Jego wiedza ma poważne braki, które można usunąć w dłuższym okresie nauczania.

Niedostateczna

1. Nie potrafi rozwiązać zadań postawionych przez nauczyciela.

2. Nie potrafi posługiwać się narzędziami i przyrządami podczas wykonywania zadań wytwórczych.

3. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

Braki w wiedzy są tak duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.Copyright © 2021 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.