foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktKRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UCZNIÓW Z PRZYRODY

Ocenie bieżącej podlegają:

 

 • Prace pisemne (sprawdziany i kartkówki) – w przypadku niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Odpowiedzi ustne.
 • Prace domowe (brak zadania domowego lub zeszytu należy zgłosić na początku lekcji).
 • Praca na lekcji.
 • Aktywność.
 • Prace długoterminowe (zielniki, plakaty, albumy, itp.).
 • Przygotowanie do lekcji (podręczniki, zeszyty, atlas i inne niezbędne do lekcji przybory).
 • Prace i zadania nieobowiązkowe – będące samodzielnym sposobem poszerzania wiadomości z przedmiotu.
 • Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Umiejętności praktyczne (praca z mikroskopem, kompasem, planem, mapą itp.).

Sposoby sprawdzania i oceniania:

ü  Sprawdziany obejmują partię materiału z jednego działu lub bloku tematycznego. Zapowiedziane są, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem. Nauczyciel zapisuje termin w dzienniku, a uczniowie w zeszytach. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować. Sprawdziany są obowiązkowe, wszystkie są sprawdzane i omawiane w ciągu dwóch tygodni. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń może ją poprawić, ma na to tydzień od otrzymania oceny. Wówczas uczeń otrzymuje w dzienniku obok „1” ocenę z poprawy. Poprawa jest dobrowolna, uczeń może poprawić ocenę z danego sprawdzianu tylko jeden raz. Poprawie nie podlega ocena niedostateczna uzyskana w wyniku korzystania z niedozwolonej pomocy.

ü  Sprawdziany krótkie (kartkówki) obejmują zakres umiejętności i wiadomości maksymalnie z trzech ostatnich tematów. Uczniowie piszą je około 10 – 15 minut, nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Poprawie podlegają tylko oceny niedostateczne, zasady poprawy są takie same jak w przypadku całogodzinnego sprawdzianu.

ü  Odpowiedzi ustne obejmują zagadnienia z trzech ostatnich tematów. Odpowiedzi ustne oceniane są w następujący sposób: uczeń otrzymuje dwa pytania z zakresu wiadomości podstawowych, brak odpowiedzi – otrzymuje ocenę niedostateczną, odpowiedź na jedno z nich – to ocena dopuszczająca, odpowiedź na dwa pytania to ocena dostateczna lub prawo odpowiedzi na pytania trudniejsze z poziomu ponadpodstawowego. Jeżeli uczeń odpowie na pytania podstawowe i jedno ponadpodstawowe otrzymuje ocenę dobrą, przy dwóch poprawnych odpowiedziach – bardzo dobrą. Nie odpytuje się ucznia, który był nieobecny przez dłuższy czas w szkole, chyba, że uczeń zgłosi się sam do odpowiedzi. Oceny za odpowiedź ustną nie podlegają poprawie.

ü  Prace domowe mają za zwyczaj charakter pisemny. Brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. Uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed lekcją. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku kropkę. Jeżeli nie spełni tego wymogu otrzymuje ocenę niedostateczną. Trzy nieuzasadnione braki zadań (nie spowodowane chorobą) – to ocena niedostateczna. Brak zadania domowego należy uzupełnić na następną lekcję.

ü  Praca na lekcji i aktywność, brane będzie pod uwagę zaangażowanie ucznia w zadania realizowane na zajęciach, współpraca w zespole klasowym. Aktywność zaznaczana jest „+”, pięć plusików równa się ocenie bardzo dobrej.

ü  Prace długoterminowe wykonywane są samodzielnie przez ucznia lub pod kierunkiem nauczyciela albo rodziców (np. albumy, zielniki, plakaty, prace na określony temat, itp.), za prace uczeń może otrzymać ocenę lub „+”, w zależności od stopnia trudności zadania.

ü  Przygotowanie do lekcji – uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia przyrody; po zakończeniu lekcji pozostawia ład i porządek. Na lekcję przyrody uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, atlas, przybory do pisania i rysowania i inne potrzebne pomoce wskazane przez nauczyciela.

 

Informowanie o ocenach

 • Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
 • Każda ocena jest jawna i wystawiana zgodnie z ustalonymi kryteriami.
 • Sprawdziany nie są oddawane do domu ucznia. Są one do wglądu w szkole w ustalonym czasie, tak by rodzic mógł się z nimi zapoznać.
 • Ocena końcowa, nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen, największą wagę mają oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.
 • Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki ) oceniane są według skali punktowej określonej przez nauczyciela i przeliczane są na skalę procentową odpowiadającą skali ocen:

100% (plus punkty za zadania dodatkowe) – celujący

100% - 91% - bardzo dobry

90% - 75% - dobry

74% - 51% - dostateczny

50% - 31% - dopuszczający

30% - 0% - niedostateczny

 

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne:

Uczeń otrzyma ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:

 • Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.
 • Nie opanował podstawy programowej z przedmiotu.

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:

 • Rozpoznaje podstawowe zjawiska przyrodnicze.
 • Posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego.
 • Opanował materiał programowy w stopniu elementarnym.

DOSTATECZNĄ jeżeli:

 • Opanował umiejętności i wiadomości w stopniu podstawowym.
 • Zna podstawowe pojęcia przyrodnicze.
 • Rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego.
 • Posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej.
 • Obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz potrafi je opisać.
 • Pracuje niesystematycznie i niezbyt chętnie wykonuje powierzone zadania.

DOBRĄ jeżeli:

 • Posiada niewielkie luki w umiejętnościach i wiadomościach rozwijanych na lekcjach.
 • Właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody.
 • Korzysta z różnych źródeł informacji: programy telewizyjne i komputerowe, czasopisma przyrodnicze i popularnonaukowe, itp.
 • Dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka.
 • Proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym.
 • Dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą.
 • Systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź.

BARDZO DOBRĄ jeżeli:

 • Opanował w pełni materiał programowy.
 • Projektuje doświadczenia i prezentuje je.
 • Dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka.
 • Przewiduje następstwa i skutki związane z działalnością człowieka i naturalnie przebiegającymi
  w przyrodzie procesami.
 • Wyjaśnia te procesy.
 • Rozwiązuje problemy powstałe w wyniku procesu nauczania.
 • Systematycznie pracuje na lekcjach.
 • Sprawnie korzysta z dostępnych dodatkowych źródeł wiedzy i informacji.
 • Wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych.
 • Bierze udział w konkursach przyrodniczych.
 • Formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie.

CELUJĄCĄ jeżeli:

 • Posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy.
 • Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów.
 • Odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania.
 • Samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji.
 • Prezentuje swoje umiejętności na forum klasy.

Prace klasowe pisane są przez uczniów na przygotowanych i standaryzowanych materiałach wydanych przez Wydawnictwo Nowa Era, które zostały opracowane na podstawie programu „Przyroda dla klas 4 – 6”.

Zasady poprawiania ocen:

 1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych wg następujących zasad: sprawdziany i kartkówki w ciągu 7 dni od otrzymania oceny.
 2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy tej pracy.
 3. Uczniowie nie obecni piszą je na życzenie nauczyciela w możliwie najkrótszym terminie.
 4. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku – poprawioną ocenę z pracy klasowej piszemy po łamanej np.: 1/3.

Opracował mgr Ireneusz TrochowskiCopyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.