foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktZałącznik do Zarządzenia Nr 15/2015/2016

Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku z dnia 17.06.2016 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

W PRUDNIKU

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku.
 2. Kwalifikowanie kandydatów do świetlicy dokonuje się na podstawie WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 złożonego przez rodzica/prawnego opiekuna.
 3. Wniosek należy złożyć w terminie

od ostatniego tygodnia czerwca do 15 sierpnia.

 1. Przyjęcia dziecka do świetlicy dokonuje się na podstawie kryteriów:

- obydwoje rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują

- rodzic/prawny opiekun samotnie wychowuje dziecko pracuje

-kandydat do świetlicy mieszka poza Prudnikiem (jest dojeżdżający).

     5. W przypadku dużej liczby kandydatów do świetlicy spełniających w/w

         kryteria pierwszeństwo mają uczniowie klas I – III.

 1. W miarę posiadanych miejsc, do świetlicy przyjmowane są dzieci nie spełniający w/w kryteriów.
 2. Rozpatrywaniem wniosków i ustaleniem listy dzieci przyjętych do świetlicy zajmuje się komisja w składzie:

- kierownik świetlicy

- pedagog szkolny

     8. Ustalenie listy dzieci przyjętych do świetlicy następuje nie później niż do 31 sierpnia.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które nie zostało przyjęte do świetlicy mogą złożyć odwołanie do dyrektora Zespołu Szkół.
 2.  Odwołanie bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane.
 3.  Decyzja dyrektora szkoły w zakresie odwołania jest ostateczna.

skan dokumentu

Zarządzenie Nr 15/2015/2016
Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku
z dnia 17.06.2016 r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu :

Procedura Przyjmowania Uczniów Do Świetlicy Przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku

na podstawie : Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

      zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się dokument : Procedura Przyjmowania Uczniów Do Świetlicy Przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznikami do w/w procedury są:

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy
 2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu kryterium : „Obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) pracują”
 3. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu kryterium : „Rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko pracuje”
 4. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu kryterium : „Kandydat do świetlicy mieszka poza Prudnikiem (dojeżdża do szkoły)”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

skan dokumentuCopyright © 2021 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.