foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktPROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ / PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. MARII KONOPNICKIEJ

W PRUDNIKU

 Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 10. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn.: Dz. U 2002 nr 147, poz. 1231 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55, tekst jednolity ze zmianami).
 12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 r., nr 75, poz. 468).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r.w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 2003 r. nr 13, poz. 226).
 15. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180, poz. 1493 ze zm.).
 16. Statut Szkoły.

WSTĘP

Celem wychowawczym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku  jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym i zdrowotnym. Do zadań szkoły należą: przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia poprzez stwarzanie sytuacji, w których dziecko rozwija wszystkie sfery swojej osobowości; wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, kreatywnego, otwartego na potrzeby innych, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.

Program kładzie nacisk na integrowanie środowiska szkolnego i lokalnego oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Najważniejszy w wychowaniu młodego człowieka jest dom rodzinny.

Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Prace nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia są wspierane przez działania profilaktyczne będące jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, oceniane jako szkodliwe i niepożądane. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.

 

CELE PROGRAMU

Cel główny

Wszechstronny rozwoju osobowości ucznia, uwzględniający jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne oraz jego środowisko rodzinne i kulturowe.

Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 2. Przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych.
 3. Rozwijanie postawy tolerancji i chęci udzielania pomocy innym osobom.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 5. Kształtowanie poczucia własnej wartości, godności,  niezależności.
 6. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 7. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia.
 8. Kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
 9. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.
 10. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat negatywnych skutków działania środków uzależniających i psychoaktywnych oraz następstw działania tych substancji.
 11. Eliminowanie zachowań problemowych (przemoc, agresja, wagary, bójki).
 12. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania ze środków masowego przekazu.
 13. Wypracowanie właściwych norm współpracy z rodzicami.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

Cele programu realizowane są w ramach:

 • zajęć z wychowawcą,
 • lekcji przedmiotowych,
 • zajęć pozalekcyjnych,
 • projektów edukacyjnych,
 • wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,
 • wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdów do teatru, muzeum, kina,
 • indywidualnej pracy z uczniem,
 • zawodów i imprez sportowych,
 • współpracy z instytucjami wspomagającymi (Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym w Prudniku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej),
 • współpracy z rodzicami.

STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA

 1. STRATEGIA WYCHOWAWCZA

Etap edukacji wczesnoszkolnej: klasy I-III

Cele wychowania:

Klasa I - Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie i efektywnego w niej działania.

Klasa II -Kontynuowanie indywidualnego rozwoju uczniów i umiejętności wyrażania własnego ja.

Klasa III - Przygotowanie uczniów do kontynuacji działań edukacyjnych na II etapie kształcenia.

 

Efekty działań wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej:

Uczeń:

 • ma poczucie przynależności do klasy,
 • potrafi współdziałać w grupie,
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz higieny i ich przestrzega,
 • bierze udział w grach i zabawach ruchowych,
 • zna normy zachowań, stosuje zwroty grzecznościowe,
 • wyraża chęć niesienia pomocy,
 • zna symbole narodowe, regionalne, wie, jak się wobec nich zachować,
 • zna postać patronki szkoły,
 • jest świadomy swoich praw i obowiązków,
 • wie, do kogo zwrócić się o pomoc,
 • zna numery alarmowe i wie, jak z nich skorzystać,
 • przejawia postawę tolerancji w stosunku do innych,
 • chroni przyrodę, wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek,
 • zna zasady zdrowego stylu życia.

Drugi etap kształcenia: klasy IV – VII

Cele wychowania:

Klasa IV - Uczeń wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

Klasa V-VI - Organizuje swój warsztat pracy i czas wolny, uczy się działać w sposób planowy i efektywny, poznaje w praktyce zasady samorządu, zna prawa i obowiązki ucznia.

Klasa VII - Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt. Jest przygotowywany do pełnienia różnych ról, do podjęcia dalszej nauki.

 

Efekt działań wychowawczych w kl. IV – VII

Uczeń:

 • rozumie efekty i skutki swojego postępowania,
 • potrafi kulturalnie wyrazić swoje prośby i oczekiwania,
 • dokonuje samooceny,
 • jest odpowiedzialny za siebie, potrafi zrozumieć innych,
 • jest tolerancyjny i potrafi właściwie zachować się wobec osoby niepełnosprawnej,
 • potrafi dokonywać prawidłowych wyborów życiowych,
 • swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych,
 • szanuje zdrowie własne i cudze, nie sięga po używki,
 • nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej i słownej,
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • wie, jak korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych i kulturalnych,
 • dba o sprawność fizyczną, bierze udział w zawodach sportowych, stosuje zasadę fair play,
 • zna tradycje szkoły i regionu.

 

Zadania wychowawcy klasowego

1) Opracowuje w oparciu o program wychowawczo - profilaktyczny szkoły plan wychowawczy klasy.

2) Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do stworzenia prawidłowej atmosfery w klasie, kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności człowieka.

3) Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy; np. w imprezach organizowanych przez szkołę, rodziców i klasę.

4) Organizuje wycieczki klasowe dostosowane do możliwości i potrzeb zespołu klasowego mające na celu ukazanie walorów krajoznawczych i kulturowych regionu i Polski.

5) Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, informuje o nich rodziców (opiekunów prawnych).

6) Organizuje klasowe zebrania rodziców, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, przeprowadza pedagogizację.

7) Prowadzi dokumentację klasową (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

8) Współpracuje z nauczycielami uczącymi w klasie oraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

9) Zapoznaje rodziców i uczniów z prawami i obowiązkami uczniów oraz obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów.

 

Zadania rodziców

1) Świadoma współpraca ze szkołą, zgodnie z jej założeniami wychowawczymi i profilaktycznymi.

2) Uczestnictwo w zebraniach, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym.

3) Utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcą klasy i pozostałymi nauczycielami.

4) Pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

5) Wspieranie działań innowacyjnych szkoły.

6) Uczestnictwo w badaniach ankietowych, sondażowych.

 

Zasady współpracy z rodzicami:

Podstawą współpracy rodziców i szkoły powinno być rozsądne partnerstwo, oparte na wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków.

1) Wspieranie rodziców przez nauczycieli w dziedzinie wychowania

2) Organizowanie przez wychowawców:

- spotkań z rodzicami (wywiadówek),

- prelekcji poświęconych zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym,

- rozmów  indywidualnych.

3) Włączenie rodziców do organizacji imprez szkolnych. Podziękowania dla rodziców w formie: listów gratulacyjnych, dyplomów, podziękowań na forum szkoły.

4) Prezentowanie umiejętności uczniów podczas zebrań z rodzicami.

5) Kontakt telefoniczny z rodzicami (w razie potrzeby).

6) Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych przez pedagoga oraz psychologa szkolnego.

Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym

Udział społeczności szkolnej w:

1) organizowanych przez samorząd terytorialny akcjach i imprezach okolicznościowych,

2) uroczystościach rocznicowych: wybuch II wojny światowej, Święto Niepodległości, uchwalenie Konstytucji 3 Maja,

3) konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych.

Święta, uroczystości, tradycje i obyczaje szkolne

Obchody rocznic i świąt państwowych:

1) Rocznica wybuchu II wojny światowej.

2) Dzień Edukacji Narodowej.

3) Święto Odzyskania Niepodległości.

4) Święto Konstytucji 3 Maja.

5) Święto Patrona Szkoły.

 

Kultywowanie tradycji i obyczajów w szkole:

1) Nauka hymnu państwowego i hymnu szkoły.

2) Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach państwowych, lokalnych i szkolnych.

3) Pasowanie uczniów klas pierwszych.

4) Organizacja akademii z okazji Święta Szkoły.

5) Pożegnanie absolwentów szkoły.

6) Inne uroczystości wynikające z kalendarza imprez.

 

Działalność pozalekcyjna szkoły w aspekcie wychowawczym

Uczeń ma możliwość korzystania obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zajęć rozwijających jego indywidualne pasje i zainteresowania oraz z zajęć dopełniających wiedzę szkolną. Oferta zajęć (sportowych, artystycznych, informatycznych, kół przedmiotowych) skierowana jest zarówno do uczniów zdolnych, uczniów przejawiających trudności w nauce i zachowaniu, jak i do uczniów ze środowisk zaniedbanych.

 1. STRATEGIA PROFILAKTYCZNA

 

ZADANIE 1.Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów

Sposób realizacji

odpowiedzialni

Termin

1.      Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły zawartymi w Statucie:

·        Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

·        procedurami zachowania określającymi sytuacje zagrożenia w szkole,

·        zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych.

wychowawcy klas, nauczyciele

pedagog szkolny  nauczyciele

wrzesień

cały rok szkolny

wg potrzeb

2.      Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole:

·        „Bezpieczna droga do szkoły” – kl. I-III,

·        „Bezpieczny rowerzysta - karta rowerowa”.

wychowawcy

pracownicy szkoły

policja

nauczyciel techniki

wrzesień

wg harmonogramu

3.      Zapoznawanie z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w czasie imprez szkolnych, wycieczek klasowych.

wychowawcy

organizatorzy imprez

cały rok szkolny

4.      Organizacja spotkania z Asystentem ds. Nieletnich na temat: „Odpowiedzialność prawna nieletnich” –  kl. VI, VII.

wychowawcy klas,

pedagog

wrzesień

październik

ZADANIE 2. Zapobieganie wagarom

Sposób realizacji

odpowiedzialni

Termin

1.      Zapoznanie uczniów z procedurą kontroli realizacji obowiązku szkolnego.

wychowawcy

pedagog szkolny

wrzesień

cały rok szkolny

2.      Monitorowanie frekwencji uczniów - kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, skrupulatne odnotowywanie nieobecności, spóźnień.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

3.      Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia.

wychowawcy

pedagog szkolny

cały rok szkolny

4. Współpraca z rodzicami:

·        zapoznanie rodziców z procedurami usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,

·        informowanie rodziców o nieobecnościach dzieci i podejmowanie wspólnych działań zaradczych,

·       informowanie o konsekwencjach prawnych.

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

cały rok szkolny

5.      Systematyczna współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi.

dyrektor szkoły

wychowawca

pedagog

wg potrzeb

cały rok szkolny

ZADANIE 3. Motywowanie uczniów do nauki. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Sposób realizacji

odpowiedzialni

Termin

1.      Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów:

·        organizowanie kół zainteresowań,

·        angażowanie uczniów do udziału w konkursach,

·        organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci,

·        wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,

·       prezentowanie sylwetek wartościowych postaci i Wielkich Polaków.

nauczyciele

wychowawcy

cały rok szkolny

2.      Realizacja działań z projektu „Poczytaj mi proszę” kl. I – III.

wychowawcy

cały rok szkolny

3.      Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów przez organizowanie:

·        zajęć korekcyjno-kompensacyjnych kl. I-III,

·        zajęć dydaktyczno-wyrównawczych IV – VII,

·        zajęć specjalistycznych,

·        zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

·       zajęć dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania i pasje.

dyrektor szkoły

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

psycholog

nauczyciele specjaliści

cały rok szkolny

4.      Organizowanie zajęć z zakresu technik uczenia się, umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem.

wychowawcy

pedagog

cały rok szkolny

5.      Stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczących różnicowania wymagań dydaktyczno-wychowawczych zawartych w opiniach i orzeczeniach.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

6.      Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych.

nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

7.      Informowanie rodziców w czasie spotkań wywiadówkowych oraz indywidualnych o postępach dzieci.

Udzielanie rodzicom informacji w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

pedagog

cały rok szkolny

ZADANIE4: Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przestępczym wśród młodzieży

Sposoby realizacji

odpowiedzialni

Termin

1.      Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat:

·        sposobów rozwiązywania konfliktów,

·        asertywności,

·        budowania poczucia własnej wartości,

·        form mediacji,

·        komunikacji interpersonalnych,

·        przeciwdziałaniu dyskryminacji.

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

w ramach zajęć
z wychowawcą

2.      Zapoznanie uczniów z przyczynami zachowań agresywnych, rodzajami agresji, z funkcjonującymi w społeczeństwie moralnymi i prawnymi konsekwencjami zachowań aspołecznych.

wychowawcy

nauczyciele

wg potrzeb

3. Przeprowadzenie zajęć w klasach IV – VIIna temat odpowiedzialności za swoje postępowanie (tzw. bójki, ustawki).

pedagog szkolny

w ramach zajęć
z wychowawcą

4.      Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego: wycieczek klasowych, ognisk, dyskotek szkolnych.

wychowawcy

nauczyciele

Samorząd Szkolny

cały rok szkolny

5.      Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole.

nauczyciele

dyrektor

pracownicy szkoły

cały rok szkolny

6.      Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych.

nauczyciele

cały rok szkolny

 

ZADANIE 5.Popularyzowanie zdrowego stylu życia

Działanie

Odpowiedzialni

Termin

1.      Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych.

nauczyciele przedmiotów

nauczyciele WF

cały rok szkolny

wg potrzeb

2.      Informowanie uczniów w sprawie efektywnego wykorzystywania czasu wolnego.

wychowawca

pedagog

nauczyciele

cały rok szkolny

wg potrzeb

3.      Zapoznawanie dzieci i młodzieży z zasadami zdrowego żywienia - „Choroby cywilizacyjne – walka z otyłością”.

nauczyciele

wychowawca

nauczyciele WF

cały rok szkolny

wg potrzeb

4.      Realizowanie programów:

·        „szklanka mleka” – kl. I – III,

·        „dzień zdrowego śniadania” – kl. I – III.

dyrektor szkoły

intendent

wychowawcy

cały rok szkolny

5.      Propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w zajęciach wychowania fizycznego oraz w zajęciach SKS.

nauczyciele WF

cały rok szkolny

wg potrzeb

6.      Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą:

·        przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej,

·        zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór,

·       zwracanie uwagi na właściwą postawę w czasie pracy ucznia.

pielęgniarka szkolna

wychowawca

nauczyciele

cały rok szkolny wg potrzeb

7.      Dostosowanie informacji do wieku o rozwoju biologicznym człowieka:

·        pogadanki na temat „Moje ciało”, „Na czym polega zły dotyk”, „Jak rozmawiać
z nieznajomym”.

pielęgniarka

psycholog

nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny wg potrzeb

8.      Zasady udzielania pierwszej pomocy.

nauczyciele WF

cały rok szkolny wg potrzeb

9.      Integracja społeczności uczniowskiej – organizacja Festynu rekreacyjno-sportowego
w ramach Kampanii ZTU.

nauczyciele

wiosna

 

ZADANIE 6. Przeciwdziałanie używaniu przez młodzież  środków  uzależniających typu: papierosy, alkohol, środki psychoaktywne

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

termin

1.      Informowanie uczniów o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, palenia papierosów i spożywania alkoholu na organizm człowieka.

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

psycholog

cały rok szkolny
wg potrzeb

2.      Udział młodzieży w projektach w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

wychowawcy

pedagog

wiosna

3.      Informowanie rodziców i uczniów o instytucjach, które udzielają pomocy w sytuacji trudnej.

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

cały rok szkolny

4.      Pedagogizacja rodziców na temat uzależnień.

wychowawcy

terapeuta
ds. uzależnień
z Ośrodka Interwencji Kryzysowej

przedstawiciel Policji

na spotkaniu

z rodzicami

 

ZADANIE 7: Bezpiecznie przed komputerem i w sieci.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

termin

1.      Zagrożenia społeczne i fizyczne związane z użytkowaniem komputera i Internetu:

·        ochrona przed szkodliwym  oprogramowaniem,

·        kontakt i relacje z innymi użytkownikami Internetu,

·        dbanie o własny wizerunek w sieci,

·        wiarygodność informacji w Internecie,

·        prawa autorskie,

·        cyberprzemoc.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

nauczyciel informatyki

cały rok szkolny

2.      Jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać zdobycze techniki. Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu, „STOP cyberprzemocy”

wychowawcy

pedagog

nauczyciel informatyki

w czasie zastępstw lub zajęć

z wychowawcą

3.      Zapoznanie rodziców ze skutkami społecznymi, zdrowotnymi oraz prawnymi niewłaściwego wykorzystywania technologii komputerowej.

wychowawcy

pedagog

w czasie spotkań

z rodzicami

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent naszej szkoły:

1) Godnie reprezentuje szkołę w środowisku.

2) Jest otwarty i łatwo nawiązuje współpracę z otoczeniem.

3) Zna systemy wartości.

4) Zna tradycję szkoły, miasta.

5) Potrafi rozwijać swoje zainteresowania.

6) Zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania.

7) Jest odpowiedzialny i potrafi ponieść konsekwencje swoich czynów.

8) Jest tolerancyjny – potrafi zrozumieć i nieść pomoc osobom niepełnosprawnym.

9) Planuje i organizuje swoje zajęcia.

10) Dokonuje samooceny.

11) Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku i potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

12)   Zna swój region zamieszkania, swoje miasto.

EWALUACJA

 

Ewaluacja programu  wychowawczo- profilaktycznego dokonywania będzie na podstawie: 

1) obserwacji zachowań uczniów w czasie zajęć lekcyjnych oraz  organizowanych spotkań, wycieczek, apeli i uroczystości szkolnych;

2) bezpośrednich rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami;

3) analizę dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, plany pracy, sprawozdania, notatki, opinie);

4) ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli,

5) wymianę spostrzeżeń i uwag podczas posiedzeń zespołu wychowawczego, rady pedagogicznej.

Metody  wykorzystane w ewaluacji (np.: ankiety, rozmowy, obserwacje) wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności, w których te działania są realizowane. Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

 

uchwała do Programu Wychowawczo Profilaktycznego opinia Rady Rodziców Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

  Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.