foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontakt


Statut
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Marii Konopnickiej
w Prudniku


Opracowany na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

2) rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562; Nr 130, poz. 906 ze zmianami),

3) rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),

4) rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487). oraz na podstawie: przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1 i 2,  w tym zwłaszcza w oparciu o:

1) rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624),

2) rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

3) rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku.

2. Siedziba szkoły mieści się w Prudniku przy ulicy Dąbrowskiego 2.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz Prudnika.

4. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.

5. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

6. Świętem szkoły jest – Dzień Patrona – 23 maja.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły
§ 1

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz wynikające z programu wychowawczego szkoły, a w szczególności:

a) zapewnia uczniom poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

b) zapewnia uczniom traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

c) rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań,

d) zapewnia uczniom znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym duchowym,

e) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,

f) udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

g) kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, kulturze i środowisku naturalnym,

h) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

i) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

j) uczy uczenia się,

k) rozwija poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem,

l) uczy ogólnej kultury i obycia,

ł) ułatwia społeczną integrację wszystkich uczniów,

m) kształtuje osobowości zdolne do krytycznego myślenia,

n) rozwija u uczniów wiarę we własne możliwości,

o) rozwija u uczniów samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności za własne czyny,

p) rozwija troskę o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję psychiczną,

r) uczy właściwego rozwiązywania konfliktów poprzez uświadamianie potrzeb własnych i innych oraz poprzez poszukiwanie kompromisu,

s) wskazuje negatywne zjawiska społeczne (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, agresja, przemoc) i przeciwdziała im,

t) kultywuje tradycje i zwyczaje,

u) kształtuje świadomość ekologiczną i właściwe postawy wobec środowiska przyrodniczego,

w) stwarza uczniom warunki do rozwijania własnych zainteresowań.

 

§ 2

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje przez:

a) integrację nauczanej wiedzy poprzez:

- kształcenie zintegrowane,
- edukację wczesnoszkolną,
- nauczanie blokowe,
- ścieżki edukacyjne,

b) oddziaływania wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

- pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
- personalizację życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, szerszej społeczności,
-wpajanie zasad kultury życia codziennego,

c) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć korekcyjnych, zajęć wyrównawczych, zajęć kompensacyjno – wyrównawczych itp.

d) prowadzenie lekcji religii w szkole,

e) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komendą Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prudnickim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Ziemi Prudnickiej itp.

2. W realizacji celów i zadań szkoły współpracują ze sobą rodzice, uczniowie i nauczyciele.

 

§ 3

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie:

a) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia, a w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciel sprawujący dyżur (nauczyciele pełnią dyżury w budynku szkolnym i na boisku szkolnym wg grafiku),

b) w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są nauczyciele – opiekunowie (szczegółowe zasady organizowania wycieczek określają odrębne przepisy),

c) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom oczekującym na zajęcia pozalekcyjne, uczniom dojeżdżającym i oczekującym na powrót rodziców z pracy,

d) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

f) dostosowanie stolików uczniów, krzesełek i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju prowadzonych zajęć,

g) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

h) utrzymanie pomieszczeń kuchennych, jadalni i urządzeń sanitarnych w pełnej sprawności i w stałej czystości,

i) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w danym dniu oraz zapewnienie różnorodności zajęć w każdym dniu,

j) niełączenie w kilkugodzinnej jednostce zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów których program tego wymaga.

 

§ 4

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:

a) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,

b) organizowanie zajęć wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce,

c) dla uczniów, którzy z przyczyn chorobowych nie mogą brać udziału w zajęciach edukacyjnych w szkole, szkoła organizuje nauczanie indywidualne (szczegółowe zasady organizowania nauczania indywidualnego określają odrębne przepisy),

d) zapewnienie pomocy materialnej lub rzeczowej w miarę posiadanych środków,

e) umożliwienie dożywiania finansowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i pracowników Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku w formie:

a) kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi,

b) spotkań terapeutycznych,

c) wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej.

 

ROZDZIAŁ III
Organizacja pracy szkoły.
§ 1

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów.

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach j. obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 osób.

5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 4, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§ 2

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać 10 lub 15 minut (decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły).

 

§ 3

 

1. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Szkoła, w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza zajęcia nadobowiązkowe.

3. Organizacja zajęć dodatkowych:

a) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo - lekcyjnym,

b) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub prowadzonych społecznie przez nauczycieli,

c) liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie rozporządzenia MEN.

4. Zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe ustalone są każdorazowo na początku każdego roku szkolnego lub w ciągu roku szkolnego w przypadku zajęć prowadzonych społecznie.

5. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

6. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze lub korekcyjno – kompensacyjne.

7. Szkoła organizuje zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” (szczegółowe zasady organizowania w/w zajęć określają odrębne przepisy).

 

§ 4

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 5

1. Religia jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

a) rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach religii w formie pisemnej deklaracji, która nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona,

b) uczniowie, nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi,

c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.

2. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

a) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasowego,

b) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

c) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego,

3. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

4. Ocena końcoworoczna z religii:

a) umieszczona jest na świadectwie szkolnym,

b) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

c) jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę (podobnie jak  semestralna ocena z religii).

5. Uczniowie uczęszczający na lekcję religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci.

6. W razie zaistnienia takiej konieczności na terenie szkoły będą mogły odbywać się lekcje religii różnych wyznań lub etyki.

7. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 6

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych sprawuje:

a) nauczyciel prowadzący zajęcia – podczas zajęć,

b) nauczyciel dyżurujący w czasie przerw na korytarzu i boisku szkolnym (zgodnie z planem dyżurów),

c) nauczyciel – wychowawca podczas zajęć świetlicowych.

2. W wyjątkowych sytuacjach opiekę nad uczniami, może sprawować inny pracownik szkoły (woźny, intendent, sekretarz szkoły itp.).

3. Plan pełnienia dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor szkoły.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice.

5. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo odprowadzanych uczniów dojeżdżających kl. I-III po zajęciach edukacyjnych w drodze na dworzec autobusowy.

6. Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole objęci są szczególną opieką polegającą na:

- zapoznaniu przez wychowawcę z całym obiektem szkolnym, usytuowaniem poszczególnych sal lekcyjnych oraz biblioteki, czytelni i innych pracowni szkolnych,

- zapoznaniu przez nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcę z terenami przylegającymi do obiektu, drogami dostępnymi dla młodzieży oraz z zasadami ruchu na drogach.

 

§ 7

1. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz z predyspozycjami.

2. Szczególną opieką nad uczniami określonymi w ust. 1 sprawuje nauczyciel – wychowawca i pedagog szkolny.

3. Uczniowie mogą realizować program szkoły specjalnej na podstawie wniosku z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować obowiązku szkolnego w szkole, mają możliwość korzystania z nauczania indywidualnego w domu.

5. Uczniowie bardzo zdolni mają możliwość uzyskania zezwolenia dyrektora szkoły na indywidualny tok nauki.

6. Dla uczniów z wadami fizycznymi szkoła może zapewnić udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

7. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne.

8. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizowanie różnego rodzaju kół zainteresowań.

9. Uczniowie mają prawo zrzeszać się w różnego rodzaju organizacje (Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Sportowy, Związek Harcerstwa Polskiego, itp.), jeżeli nie naruszają one ogólnych praw.

 

§ 8

1. Szkoła może organizować dla uczniów różnego rodzaju wycieczki, rajdy, biwaki, itp.:

a) podczas wycieczek, bliższych, w ramach nauczanych zajęć, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
b) przy organizacji biwaków, rajdów lub dalszych wycieczek współpracują ze sobą nauczyciele, rodzice i uczniowie.

2. Kierownikiem wycieczki, biwaku, rajdu jest nauczyciel posiadający odpowiednie uprawnienia.

3. Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek, rajdów, biwaków określają odrębne przepisy.

4. Dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na wyjazd uczniów na wycieczkę, rajd, biwak, jeżeli termin wyjazdu nie został odpowiednio wcześniej ustalony z dyrektorem szkoły.

5. Rodzice deklarują w formie pisemnej uczestnictwo dziecka w wycieczce, biwaku, rajdzie i pokrywają koszty z tym związane.

6. W wypadku wycofania deklaracji uczestnictwa dziecka w wycieczce, biwaku, rajdzie rodzice pokrywają straty, jakie z tego tytułu wynikły.

7. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom pomiędzy miejscem zbiórki lub miejscem rozwiązania wycieczki a domem.

8. Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

 

§ 9

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – nauczycielem, - a zakładem kształcenia nauczycieli.

2. Praktykant ma prawo zapoznać się z całością funkcjonowania szkoły i uzyskania wszelkiej niezbędnej pomocy oraz informacji, by uzyskać pozytywną ocenę zaliczenia praktyki.

3. Dyrektor szkoły wyznacza praktykantowi opiekuna.

4. Opiekunem praktykanta może być nauczyciel zajęć, które praktykant ma zaliczyć.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Organa  szkoły i ich kompetencje
§ 1

1. Organami szkoły są:

a) dyrektor szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorząd uczniowski,
d) Rada Rodziców,
e) Rada Szkoły, jeżeli zostanie utworzona.

2. W szkole działa Rzecznik Praw Uczniów.

§ 2

1. Szkołą kieruje dyrektor.

2. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

3. Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązku szkolnego,
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
g) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
h) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły określający szczegółowo organizację nauczania, wychowania, opieki w danym roku szkolnym,
i) ustala przydział czynności nauczycieli oraz tygodniowy rozkład zajęć szkoły,
j) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów szczegółowych oraz niniejszego statutu,
k) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
l) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, podejmuje decyzje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
c) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły (Rady Rodziców) w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
d) przyjmowania uczniów do szkoły,
e) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
f) awansu zawodowego nauczycieli (np. powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, przydzielanie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu, itp.),

5. Na wniosek dyrektora szkoły, w uzasadnionych przypadkach (np. karygodne łamanie lub nieprzestrzeganie postanowień niniejszego statutu), uczeń może być przeniesiony przez Kuratorium Oświaty do innej szkoły.

6. Jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

7. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

8. Funkcję wicedyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej.

9. Wicedyrektor jest przełożonym nauczycieli i innych pracowników szkoły; szczegółowy zakres czynności wicedyrektora ustala dyrektor, uwzględniając przy tym, że wicedyrektor:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad przydzielonymi mu nauczycielami,
b) kieruje pracą wychowawczą i opiekuńczą oraz podejmuje w tym zakresie współpracę z rodzicami, szkolną służbą zdrowia oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
c) współdziała z dyrektorem przy sporządzaniu dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły oraz ustalaniu przydziału czynności nauczycieli.

10. Dyrektor szkoły może przekazać wicedyrektorowi wykonywanie w całości lub części innych zadań wymienionych w ustępach: 3a, b, c, e, j, k.

 

§ 3

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą jako jej członkowie wszyscy nauczyciele szkoły.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku dziennego tych posiedzeń mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej:

a) członkowie Rady Szkoły nie będący nauczycielami,
b) przedstawiciele Rady Rodziców,
c) zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia,
d) pracownicy administracji i obsługi szkoły,
e) inne osoby, których obecność jest pożądana ze względu na temat zebrania.

4. Przewodniczący Rady Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego mają prawo żądać od dyrektora szkoły włączenia do porządku obrad Rady Pedagogicznej określonego punktu oraz umożliwienia im udziału w omawianiu wskazanych przez nich problemów. Żądania te winny być spełnione jak najszybciej, jednak w miarę możliwości organizacyjnych.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z niniejszym statutem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

8. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.

9. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

10. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,

12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) szkolny zestaw programów,
f) szkolny zestaw podręczników.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 11, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

15. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

16. W przypadku określonym w ust. 15, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

17. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

18. Rada Pedagogiczna może wyłonić ze swego składu doraźnie lub na stałe komisje, których pracami kierują wybrani przewodniczący lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora. Prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowych działalności szkoły. Komisja informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swojej pracy oraz formułuje wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

 

§ 4

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosek i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
g) opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.

§ 5

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranych rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców szkoły oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych.

5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców, o którym mowa w ust. 4.

 

§ 6

1. W szkole może działać Rada Szkoły.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

a) uchwala statut szkoły,
b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,
c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
d) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin Rady Szkoły.

4. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców.

5. Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 osób.

6. Członków Rady Szkoły wybiera ogół rodziców i nauczycieli w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

7. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.

8. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Regulamin Rady Szkoły nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

9. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane.

10. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.

11. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

12. Rada Szkoły może współpracować z inną Radą Szkoły na zasadach określonych w regulaminie.

13. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców.

14. Jeżeli w szkole nie została powołana Rada Szkoły, zadania rady wykonuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 7

1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.

2. Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest w sposób demokratyczny przez społeczność uczniowską szkoły w wyniku wyborów odbywających się według regulaminu opracowanego przez Samorząd Uczniowski.

3. Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest w obronie przestrzegania praw ucznia.

4. Rzecznikiem może być nauczyciel, uczeń, rodzic.

5. Rzecznika zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego po wyrażeniu przez niego zgody.

6. Do zadań rzecznika należy:

a) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole,
b) przyjmowanie zgłoszeń, opinii, skarg dotyczących praw ucznia,
c) rozpatrywanie, weryfikowanie zgłaszanych spraw pod kątem zgodności z prawami ucznia,
d) informowanie o prawnych możliwościach rozwiązywania spraw,
e) uczestniczenie bez prawa głosu w egzaminach klasyfikacyjnych i sprawdzających,
f) monitorowanie przebiegu spraw,
g) współpraca ze wszystkimi organami szkoły,
h) bycie mediatorem w konfliktach szkolnych.

7. Rzecznik Praw Ucznia składa, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, sprawozdania ze swojej działalności. Na zakończenie kadencji Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze swojej działalności za cały okres kadencji.

8. Kadencja rzecznika trwa 2 lata.

9. Rzecznik może być wybierany ponownie na kolejne kadencje tylko przez uczniów w tajnych wyborach.

10. Rzecznik może być odwołany na wniosek prezydium Samorządu Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii wszystkich klas w szkole.

 

§ 8

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły.

3. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,
b) opiniowanie projektowych uchwał i statutu szkoły,
c) informowanie o podjętych działaniach dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ V
Uczniowie
§ 1

1. Do szkoły przyjmuje się:


a) z urzędu – dzieci, zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły w miarę posiadanych miejsc (przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka).

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci pracowników szkoły bez względu na obwód szkoły, do której dziecko należy.

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego i zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły wydaje się na zasadach określonych w ustawie.

4. Dzieci do klasy pierwszej zapisywane są z rocznym wyprzedzeniem.

5. Podział uczniów do poszczególnych klas I-szych uzależniony jest od miejsca zamieszkania (mini-obwód).

6. Prawo wyboru klasy mają pracownicy tej szkoły.

 

§ 2

 

1. Uczeń ma prawo do:

a) wykorzystania wszystkich możliwości szkoły w przejawianiu własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
d) korzystanie z pomocy materialnej, finansowej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
g) nauki, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, m.in. poprzez prawo uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę,
h) poszanowania własności osobistej,
i) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, itp. zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami,
j) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, znajomości kryteriów oceniania, możliwości uzyskania uzasadnienia oceny i odwołania od niej,
k) pomocy w przypadku trudności w nauce,
l) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w innych przypadkach w porozumieniu z własnym nauczycielem,
ł) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, swobody zgłaszania i składania wniosków,
m) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych,
n) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz przestrzegania zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej przez nauczycieli,
o) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
p) nauki religii w szkole różnych wyznań lub etyki,
r) znajomości programów i metod nauczania,
s) ochrony przed stosowaniem kar niezgodnych z prawami człowieka,
t) ochrony prywatności,
u) udziału w zajęciach profilaktycznych, wyrównawczych, korekcyjnych, kołach zainteresowań,
w) niedyskryminowania ze względu na status społeczny, uzdolnienia, status rodzinny, miejsce zamieszkania.

2. Uczeń ma również prawo do:

a) organizowania i uczestniczenia (pod opieką nauczyciela) różnego rodzaju imprez szkolnych i klasowych – np.. Andrzejki, Dzień Dziecka, itp.
b) nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia (szczegółowe zasady organizowania nauczania indywidualnego określają odrębne przepisy),
c) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania oraz poszerzenia swoich wiadomości czy rozwoju zainteresowań,
d) w szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 

§ 3

1. Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,
b) pilnie i systematycznie wykonywać obowiązki szkolne tzn. systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, dobrze wykorzystywać czas przeznaczony na naukę podczas zajęć, a także starannie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych w domu,
c) przestrzegać zasad bezpiecznego postępowania w szkole i poza nią tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych,
d) dbać o zdrowie i higienę osobistą oraz estetykę ubioru i otoczenia,
e) chronić przyrodę, nie niszczyć roślin, nie męczyć zwierząt,
f) dbać o mienie szkoły, kolegów i innych osób, a także swoje własne; dbać o ład i porządek w szkole,
g) kulturalnie odnosić się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły – przestrzegać zasad kultury współżycia,
h) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
i) szanować światopoglądy i zapatrywania innych osób,
j) pomagać potrzebującym, dla których pomoc młodego człowieka może być użyteczna,
k) szanować godność i wolność osobistą innych ludzi,
l) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,
ł) dbać o dobre imię szkoły i godnie reprezentować szkołę,
m) wykonywać uchwały Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej oraz zarządzenia dyrektora szkoły,
n) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
o) być zawsze przygotowanym do zajęć. tzn. posiadać podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, przybory szkolne,
p) uczestniczyć we wszystkich imprezach szkolnych pod opieką nauczyciela; samowolne opuszczanie szkoły w trakcie takich imprez jest niedozwolone,
r) przestrzegać regulaminów korzystania z pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (np. pracownia komputerowa, biblioteka, pracownia języków obcych, świetlica),
s) przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznego zachowania (np. nie brać udziału w kradzieży, nie fałszować dokumentów, podpisów, nie stosować używek itp.) – nie wchodzić w konflikt z prawem.

2. Zabrania się uczniom wnoszenia na teren szkoły środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu (np. materiały pirotechniczne, środki odurzające, itp.)

3. Zgoda na opuszczenie terenu szkoły w czasie przerwy może się odbywać tylko za pisemnym potwierdzeniem rodziców (np. wyjście do lekarza).

4. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

5. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia licząc od pierwszego dnia po powrocie do szkoły. Po tym terminie nieobecności uznawane będą przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

 

§ 4

1. Uczniowie lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia do dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły wraz z rzecznikiem praw ucznia ma obowiązek sprawdzenia zasadności tej skargi.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa ucznia dyrektor szkoły ma obowiązek wyciągnąć stosowne konsekwencje w stosunku do osób, które przyczyniły się do naruszenia praw ucznia.

4. O podjętej decyzji w sprawie naruszenia praw ucznia dyrektor szkoły informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

5. Od podjętej decyzji przez dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania do Kuratora Oświaty w Opolu.

 

ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele
§ 1

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zadania nauczyciela:

a) odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach oraz w czasie pełnionych dyżurów,
b) reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów także w czasie poza prowadzonymi przez siebie zajęciami lub pełnionymi dyżurami,
c) organizowanie procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami metodyki swojego przedmiotu, uwzględniając przy tym wymagania programowe i aktualny stan wiedzy naukowej oraz możliwości zespołu uczniowskiego,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, sprzyjanie rozwojowi ich zainteresowań i zdolności,
e) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, zachowanie bezstronności i obiektywności w ocenianiu, informowanie uczniów o przesłankach wystawionych ocen,
f) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń – w razie potrzeby nauczyciel powinien wyznaczyć uczniowi indywidualny tryb odrobienia zaległości,
g) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej,
h) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
i) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny powierzony jego opiece,
j) czynne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,
k) systematyczna współpraca z rodzicami w celu pokonywania trudności szkolnych uczniów.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

§ 2

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Cele i zadania zespołów obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opiniowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 3

1. Oddziałem kieruje nauczyciel wychowawca.

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

- różne formy życia zespołowego rozwijającego jedność i integrujące zespół uczniowski,
- ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie – oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci (wychowawca jest zobowiązany do rozpoznania warunków środowiskowych ucznia),
- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
- włączania ich w sprawy klasy i szkoły,

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych, uzdolnień uczniów – organizację i formy udzielania tej pomocy na temat szkół określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

7. Wychowawca organizuje zebrania, bądź konsultacje z rodzicami zgodnie z kalendarzem spotkań.

8. Do zadań wychowawcy klasowego należy również:

a) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia szkolne,
b) otaczanie szczególną opieką dzieci specjalnej troski,
c) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
d) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej,
e) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i prowadzenie dziennika klasy, wypisywanie świadectw szkolnych, uzupełnianie arkuszy ocen.

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

10. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę wychowawcy przedstawiając odpowiednio udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły podpisany przez co najmniej 80% rodziców uczniów danej klasy. Dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek, podejmując odpowiednią decyzję zapewniającą właściwe funkcjonowanie szkoły. O sposobie załatwienia wniosku wraz z pisemnym uzasadnieniem dyrektor powiadamia strony w terminie 14 dni, od decyzji dyrektora przysługuje stronom odwołanie się do organu prowadzącego szkołę.

11. Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie szkoły zmiana wychowawcy nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

§ 4

1. Nauczyciel ma obowiązek:

a) pilnego, rzetelnego wykonywania pracy,
b) systematycznego i punktualnego rozpoczynania zajęć i kończenia zajęć,
c) dbać o dobre imię szkoły,
d) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, klasy,
e) współpracować z rodzicami w celu pokonywania trudności szkolnych uczniów,
f) szanować godność i wolność osobistą uczniów i innych uczestników życia szkoły,
g) opiekować się powierzonymi pracowniami, organizacjami szkolnymi,
h) realizować obowiązujący w szkole program nauczania oraz program wychowawczy szkoły,
i) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
j) systematycznie prowadzić dokumentację procesu nauczania,
k) czynnie uczestniczyć w pracach Rady Pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały.

2. Nauczyciel jest zobowiązany do:

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,
b) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
c) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
d) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania uczniów,
e) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
f) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swojej wiedzy.

3. Nauczyciel ma prawo do:

a) ochrony prywatności, danych osobowych, poufności, informacji,
b) poszanowania własnej godności, własności, przekonań,
c) znajomości prawa oświatowego,
d) nagród, odznaczeń, wyróżnień,
e) wolności wypowiedzi, swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeśli nie naruszają dobra innych osób,
f) ochrony własnego zdrowia,
g) bezpiecznych warunków pracy i odpoczynku,
h) pomocy socjalnej,
i) szacunku dla własnej pracy i osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych,
j) właściwego, zorganizowanego procesu pracy zgodnego z zasadami higieny umysłowej,
k) korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych szkoły,
l) zrzeszania się w związkach zawodowych.

 

ROZDZIAŁ VII
Rodzice
§ 1

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

a) zapisanie dziecka do szkoły, w obwodzie której jest zameldowane,
b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

2. Do obowiązków rodziców należy:

a) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
b) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
c) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole,
d) systematyczne usprawiedliwianie nieobecności swojego dziecka na zajęciach,
e) kontrolowanie bieżących osiągnięć swojego dziecka.

 

§ 2


1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodzica z organizacjami szkoły.

2. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

a) kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielami i pedagogiem szkolnym,
b) porad pedagogicznych i psychologicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
d) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
e) wyrażanie opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli, dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

 

§ 3

1. Za prace na rzecz szkoły rodzice mogą być nagradzani listami gratulacyjnymi lub podziękowaniami.

2. Rodzice mają prawo spotykać się ze wszystkimi nauczycielami uczącymi ich dziecko i otrzymać informacje o wynikach nauki i zachowania:

a) na spotkaniach organizowanych przez szkołę zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami,
b) według potrzeb.

 

§ 4

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice uczniów mają prawo do zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi i opiekuńczymi w klasie i w szkole.

3. Na zebraniach rodziców organizowanych przez dyrekcję i wychowawców zgodnie z kalendarzem spotkań rodzice mają prawo do zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

4. W każdym czasie rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

5. Rodzice mają prawo uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

6.Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

ROZDZIAŁ VIII
Biblioteka szkolna, świetlica, stołówka, pedagog szkolny, logopeda
§ 1

1. W szkole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Biblioteka wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz inne osoby (np. rodzice) – za zgodą dyrektora szkoły.

4. Biblioteka posiada pomieszczenia służące przechowywaniu i wypożyczaniu książek oraz czytelnię, która umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu.

5. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły w sposób, który umożliwi każdemu uczniowi i nauczycielowi dostęp do jej zbiorów.

6. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

a) kształcąco – wychowawczą poprzez:

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
- kształcenie kultury czytelniczej,
- wdrażanie do poszanowania książki,
- udzielania pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

b) opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

- współdziałanie z nauczycielami,
- wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,
- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

c) kulturalno – rekreacyjną poprzez:

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

7. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:

a) dokonywanie, w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów książek i czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów,
b) zorganizowanie udostępniania zbiorów,
c) dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli oraz inspirowanie czytelnictwa,
d) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,
e) współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu właściwej struktury zbiorów oraz organizacji obiegu lektur i przygotowywaniu materiałów na zajęcia,
f) dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce,
g) inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,
h) opracowanie regulaminów wypożyczalni i czytelni – regulaminy te podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora,
i) systematyczne zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów przed szybkim zużyciem,
j) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
k) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych; informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych.

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

9. Zadaniem biblioteki jest udostępnianie uczniom i nauczycielom oraz innym osobom o których mowa w ust. 3, książek i innych źródeł informacji.

10. Biblioteka szkolna może podjąć współpracę z innymi bibliotekami.

 

§ 2

 

1. W szkole działa świetlica szkolna, której organizację i zasady określają rozporządzenia MENiS.

2. Świetlica szkolna zapewnia uczniom, którzy przebywają w szkole w czasie poza zajęciami lekcyjnymi, zorganizowaną opiekę – służy rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

3. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

4. Świetlica zajmuje się przede wszystkim uczniami klas I – IV, lecz w miarę możliwości z niektórych form jej pracy mogą korzystać również starsi uczniowie z klas V i VI.

5. Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby środowiska.

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

7. Do zadań świetlicy należy:

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów – organizowanie zajęć w tym zakresie,
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
e) upowszechnianie zadań kultury zdrowotnej: kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
f) współdziałanie z innymi nauczycielami i rodzicami.

8. Świetlica organizuje dożywianie uczniów, zapewniając im możliwość spożycia ciepłego posiłku.

9. Nauczyciel świetlicy odpowiada za:

a) całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej świetlicy,
b) stan wyposażenia świetlicy,
c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami,
d) dba o aktualny wystrój świetlicy.

10. Nauczyciel świetlicy współpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.

11. Nauczyciel świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć świetlicowych; organizuje opiekę w trakcie doprowadzania i odprowadzania uczniów do stołówki szkolnej oraz sprawuje opiekę nad uczniami dojeżdżającymi odprowadzając ich na dworzec autobusowy.

12. Nauczyciel świetlicy otacza szczególną opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające opieki.

13. Kierownik świetlicy:

a) kieruje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą świetlicy szkolnej,
b) koordynuje działalność opiekuńczą szkoły wobec uczniów kl. I-VI, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin najuboższych,
c) organizuje i nadzoruje pracę szkolnej stołówki w celu prawidłowego dożywiania uczniów,
d) opracowuje roczny plan pracy świetlicy szkolnej,
e) odpowiada za całokształt pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej świetlicy.

14. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

§ 3

 

1. Szkoła posiada stołówkę, działającą przy świetlicy szkolnej.

2. W stołówce prowadzone jest dożywianie uczniów.

3. Fundusze przeznaczone na dożywianie uczniów prowadzone jest na odrębnym rachunku bankowym.

4. Ze stołówki korzystają uczniowie oraz pracownicy szkoły na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5. Pracownicy stołówki są odpowiedzialni za:

a) właściwą organizację, planowanie i koordynację pracy bloku żywieniowego zgodnie z zasadami technologii i higieny żywienia,
b) przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych,
c) dbałość o estetyczny wygląd stołówki,
d) prowadzenie na bieżąco miesięcznych wykazów żywieniowych dzieci,
e) planowanie (zgodnie z przepisami) jadłospisów,
f) przestrzeganie przepisów bhp i p-poż.,
g) wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej.

§ 4

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor szkoły.

 

§ 5

1. W szkole działa pedagog szkolny.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi lub wychowawczymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
b) eliminowanie napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
c) przeciwdziałanie  skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,
e) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej,
f) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
g) koordynowanie  prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i prozdrowotnej,
h) dokonywanie okresowych i rocznych analiz sytuacji wychowawczej szkoły,
i) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,
j) współpraca w realizacji swych zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,
k) pomoc wychowawcom klasowym w ich pracy wychowawczej,
l) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami mającymi zaburzenia w zachowaniu, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne,
ł) w uzasadnionych wypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed sądem i współpracy z kuratorem sądowym.

2 a. Do zadań pedagoga należy ponadto:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego szkoły ustala dyrektor szkoły na podstawie odpowiednich przepisów.

4. Nadzór pedagogiczny nad pracą pedagoga szkolnego sprawuje dyrektor szkoły.

 

§ 6

1. W szkole działa logopeda.

2. Do zadań logopedy należy między innymi:

a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia zaburzeń mowy uczniów,
b) diagnozowanie logopedyczne,
c) organizowanie pomocy logopedycznej,
d) prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej oraz grupowej,
e) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym powstawaniu zaburzeń komunikacji,
f) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

2a. Do zadań logopedy należy ponadto:

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

3. Szczegółowy zakres logopedy ustala dyrektor szkoły na podstawie odpowiednich przepisów.

4. Nadzór pedagogiczny nad pracą logopedy sprawuje dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ IX
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.


1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

2. Współpraca dotyczy udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

3. Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dotyczy w szczególności:

a) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
b) profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
c) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
d) prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
e) pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
f) udzielania pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,
g) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom.

4.

a) odroczenie rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,
b) objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
d) udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ma miejsce w szkole tylko na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

 

ROZDZIAŁ X
Nagrody i kary.
§ 1

1. Uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie i zbiorowo za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia.

2. Nagrody przyznają: Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, wychowawcy klas i inni nauczyciele oraz Rada Rodziców.

3. Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Prudniku jest wpis do Księgi Honorowej Absolwentów Szkoły.

4. Do Księgi Honorowej Absolwentów Szkoły wpisuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, zajęli czołowe miejsca w finałach konkursów przedmiotowych, uzyskali wybitne wyniki w zawodach sportowych na co najmniej wojewódzkim szczeblu lub w inny sposób zasłużyli się społeczności szkolnej.

5. Decyzję o wpisie do Księgi Honorowej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela – opiekuna, wychowawcy klasy, samorządu szkolnego lub z własnej inicjatywy.

6. Treść wpisu w Księdze Honorowej podaje się do wiadomości społeczności szkolnej.

7. Uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem lub ukończyli szkołę z wyróżnieniem mogą otrzymać nagrody rzeczowe dyrektora szkoły (w miarę posiadanych przez szkołę środków).

8. Rodzice uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem lub wykazali się innymi, wybitnymi osiągnięciami mogą otrzymać list gratulacyjny od Rady Pedagogicznej.

9. Grupy uczniów (zespoły klasowe) mogą być nagradzane przez dyrektora szkoły dodatkowym zezwoleniem na wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne na inne cele (np. wyjście na imprezy rozrywkowe).

10. Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców mogą nagradzać uczniów również w sposób nie wymienionych w niniejszym statucie.

 

§ 2

1. Za łamanie, nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły uczniowie mogą być ukarani:

a) upomnieniem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
b) naganą wychowawcy klasy,
c) upomnieniem dyrektora szkoły,
d) naganą dyrektora szkoły,
e) pozbawieniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
f) pozbawieniem prawa udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę imprezach rozrywkowych, wycieczkach itp.
g) pozbawieniem prawa wyborczego w Samorządzie Uczniowskim,
h) przeniesieniem do innej klasy,
i) przeniesieniem do innej szkoły,
j) skierowaniem sprawy do policji lub sądu dla nieletnich,

2. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw wymierzone są na czas określony nie dłużej niż 6 miesięcy.

3. Za przewinienia popełnione przez grupę uczniów takie jak np.: zbiorowa ucieczka z lekcji, kara może być nałożona zespołowo na całą grupę.

4. O zastosowanych wobec ucznia karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 3

1. Kara lub jej część może zostać zawieszona na okres próby nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Z wnioskiem o zawieszenie kary połączonym z poręczeniem właściwego zachowania ucznia mogą wystąpić jego rodzice, wychowawca, inni nauczyciele, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

3. Postanowienie o zawieszeniu kary wydaje ten, kto karę wymierzył. Wymierzający karę może podjąć postanowienie w tej sprawie z własnej inicjatywy.

4. Zawieszenie wykonania kary może być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych obowiązków.

 

§ 4

1. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela można odwołać się do dyrektora szkoły.

2. Odwołanie może kwestionować zarówno winę jak i wysokość kary.

3. Odwołania mają prawo wnieść: ukarany uczeń pokrzywdzeni przez ukaranego, wychowawca, pedagog szkolny, Samorząd Uczniowski.

4. Odwołanie można wnieść w terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.

5. Organ, do którego wniesiono odwołanie może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wymierzającemu karę w pierwszej instancji.

6. Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej.

 

§ 5

1. Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają uczniowie wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną może zostać zobowiązany do naprawienia tej szkody.

3. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź niewypełnienia obowiązków przez ucznia, to uczeń jest zobowiązany do naprawienia szkody oraz do nawiązki na rzecz szkoły.

4. Nawiązka może mieć charakter wpłaty pieniężnej, przekazania szkole urządzeń, materiałów lub wykonania określonych prac na rzecz szkoły.

5. O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych oraz o wysokości i rodzaju nawiązki decyduje dyrektor szkoły.

 

§ 6

1. O przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec ucznia karze szkoła informuje rodziców.

 

ROZDZIAŁ XI
Program wychowawczy szkoły.
§ 1

1. Program wychowawczy spełnia następujące funkcje:

a) jest spójnym z programem nauczania
b) jest zbieżny w kształtowaniu odpowiednich postaw i umiejętności
c) jest budowany przez wszystkich nauczycieli, we współpracy z rodzicami i uczniami
d) głęboko tkwi w tradycji szkoły i najbliższej okolicy
e) przekazuje wychowawcą kulturę uniwersalną i narodową
f) wprowadza uczniów w role społeczne i zawodowe
g) przygotowuje do pracy nad sobą
h) przygotowuje do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym.

2. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci.

3. Program wychowawczy szkoły musi pozostawać w zgodzie z art. 53 ust. 3 Konstytucji o prawie rodziców do wychowania.

4. Rodzice, posiadając prawo do wychowania, nauczania moralnego i religijnego, mogą część swoich uprawnień przekazać szkole w formie akceptacji „Programu wychowawczego szkoły”, przy pomocy, którego nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

5. Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny w wolą rodziców.

6. Program wychowawczy szkoły ma pomóc młodemu człowiekowi w skomplikowanej fazie rozwoju, w której się znajduje, ukształtować własne, autonomiczne wnętrze, przejść od fazy wychowania ku samowychowaniu, wykazać godne cele życiowe oraz drogi ku ich realizacji.

7. Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności:

- powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły
- powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych
- powinności wychowawców klasowych
- istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkoły
- zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
- zasady współpracy wychowawczej ze środowiskiem.

8. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

- opieka wychowawców nad biologicznym i psychicznym rozwojem wychowanków;
- ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej;
- przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia;
- skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

9. Zadania nauczyciela wychowującego:

- kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości;
- kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu;
- budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę;
- zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych, oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.

10. Priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.

11. Program wychowawczy szkoły opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

ROZDZIAŁ XII
Szkolny program profilaktyki.
§ 1

Wprowadzenie
Szkolny program profilaktyki został napisany w oparciu o szkolny program wychowawczy.
Treści ważne z punktu widzenia profilaktyki zapisane są w podstawie programowej kształcenia ogólnego, włączono je tym samym do obligatoryjnych programów nauczania różnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji. Dotyczą one promocji zdrowego stylu życia, rozwijania najwyższych umiejętności psychologicznych i społecznych, prawidłowości i trudności rozwojowych okresu dojrzewania, uwzględniając też profilaktykę uzależnień.

Ważnym elementem jest program wychowawczy szkoły opisujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, w tym również profilaktyczne, realizowane przez całą szkołę i poszczególnych  nauczycieli. Celem pracy wychowawczej jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie do pełnej realizacji własnych możliwości, wyboru wartości, kształtowania wrażliwości społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

Szkolny program profilaktyki to program różnorodnych działań, które nie powinny być zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych. Najmniej skuteczne są incydentalne działania profilaktyczne, natomiast najbardziej efektywne są działania zintegrowane z programem nauczania. Efekty programów wychowania i programów profilaktycznych powinny być zbliżone, a niekiedy tożsame. Wysiłki na rzecz poprawy klimatu szkoły należą z pewnością do działań najważniejszych i  mają znaczenie zarówno wychowawcze jak i profilaktyczne.

 

§ 2

Podstawą prawną do tworzenia programu profilaktyki jest:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku.

3. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

§ 3

Diagnoza środowiska szkolnego

Ważną rolę w profilaktyce odgrywają badania diagnostyczne, oceniające zasoby i potrzeby danej grupy odbiorców lub środowiska, badania nad czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi oraz badania ewaluacyjne.

Podstawą do stworzenia tego programu profilaktycznego była diagnoza zagrożeń przeprowadzona na podstawie obserwacji zachowań uczniów, badań ankietowych, wywiadów przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców.

Działania profilaktyczne obejmują pięć działów:

• Profilaktyka prozdrowotna.
• Profilaktyka agresji.
• Komunikacja interpersonalna – wulgaryzmy.
• Wagary.
• Profilaktyka uzależnień.

§ 4

Cele profilaktyki:

• wzmacnianie czynników chroniących poprzez promowanie zdrowia, umożliwienie satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości ludzi,

• rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności samooceny, samodyscypliny,

• komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów,

• rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywanie problemów, obejmujące między innymi zdolności do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych stylów życia,

• rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku nadużywania substancji uzależniających,

• umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania strategii przeciwdziałania bazujących na znajomości przyczyn szkodliwych uwarunkowań.

Grupa objęta tymi działaniami powinna uzyskać wiedzę, która będzie fundamentem do dalszych działań profilaktycznych. Preferowane w tym okresie działania muszą mieć charakter zarówno informacyjno – formalny jak również formę wspólnych działań.

 

Rozdział XIV

I.  Zasady związane z właściwym zachowaniem uczniów wobec nauczycieli.

1.    Uczeń wobec nauczyciela zobowiązany jest:

- przestrzegać ustalonych zasad „Kodeksu grzeczności” Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku
- dbać o kulturę swoich wypowiedzi w każdej sytuacji
- oddawać szacunek przyjmując właściwą postawę
- nie kwestionować poleceń nauczyciela

Obowiązkiem nauczyciela jest przygotowanie i wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad zachowania wobec nauczyciela.

Złamanie zasad zachowania ucznia wobec nauczyciela powoduje:

- zwrócenie uwagi przez nauczyciela
- wpisanie uwagi do zeszytu i dziennika
- wezwanie i rozmowa z rodzicami
- powiadomienie pedagoga szkolnego
- zastosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły

W przypadku uczniów klas I – III, w zależności od stopnia przewinienia, w opisowej ocenie zachowania umieszczenie informacji o niewłaściwym zachowaniu ucznia.


II. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń    elektronicznych na lekcjach lub w szkole.


1. Uczeń ma prawo do posiadania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w szkole.

2. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z posiadaniem tych urządzeń.

3. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (z wyłączeniem urządzeń medycznych) podczas zajęć lekcyjnych. Urządzenia te powinny być wyłączane i schowane.

4. W czasie przerw uczeń może korzystać z urządzeń elektronicznych oraz telefonu komórkowego (wyłączone do rozmów). W czasie przerwy uczeń nie używa telefonu do nagrywania lub filmowania kolegów bądź nauczycieli, nie robi zdjęć.

5.  W przypadku, gdy uczeń nie zastosuje się do w/w zasad nauczyciel ma prawo odebrać telefon lub urządzenie elektroniczne uczniowi i oddać rodzicom (prawnym opiekunom). Do momentu odbioru przez rodziców (prawnych opiekunów) w/w urządzeń, będą one przechowywane w sekretariacie szkoły.

 

ROZDZIAŁ XIII
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.

§ 1

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne kształtuje proces nauczania i wychowania.
Jego podstawową właściwością jest rozpoznawanie postępów uczniów w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Regulamin niniejszy zwany Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz, przeprowadzania sprawdzianu, którym objęci są uczniowie klas szóstych, w ostatnim roku nauki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku.

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę,

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów,
e)    umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
f)    bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
g)    pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań.

 

§ 3

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali w formach przyjętych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Prudniku,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 2,
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 4

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ustnie uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz rodziców - prawnych opiekunów (na pierwszej wywiadówce) o:

 

 

a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania – podają kryteria ocen z danego przedmiotu,
b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów i ich rodziców - prawnych opiekunów (na pierwszej wywiadówce) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Kryteria ocen przedmiotowych oraz kryteria ocen zachowania tworzą Szkolny Zestaw Kryteriów Ocen Przedmiotowych i Ocen Zachowania.

4. Kryteria ocen z danego przedmiotu i ocen zachowania wywieszone są w widocznym miejscu w pracowni przedmiotowej lub innej sali lekcyjnej.

5. Oceniając ucznia z przedmiotu nauczyciel bierze pod uwagę:

a) umiejętność interpretacji i uzasadniania,
b) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach,
c) stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach,
d) znajomość faktów i pojęć,
e) umiejętność pracy samodzielnej
f) wytrwałość,
g) umiejętność pracy w grupie,
h) umiejętność samooceny,
i) stosowanie języka przedmiotu.

 

§ 5

1. Ocenianie przedmiotowe powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

2. Opanowanie wiadomości i umiejętności ucznia ocenia się na podstawie:

a) odpowiedzi ustnych,
b) kartkówek pisemnych,
c) prac kontrolnych, zadań klasowych, prac klasowych,
d) testów,
e) odrobionych zadań domowych,
f) prac praktycznych,
g) indywidualnych, dodatkowych prac ucznia.

 

3. Nauczyciel oceniając ucznia z danego przedmiotu bierze pod uwagę:

a) wiadomości i umiejętności teoretyczne oraz praktyczne,
b) samodzielność i inwencję własną ucznia,
c) umiejętność pracy indywidualnej i w grupach,
d) aktywność na zajęciach,
e) przygotowanie do zajęć,
f) wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z danego przedmiotu,
g) stosunek do przedmiotu.

4. Nauczyciele, oceniając ucznia z danego przedmiotu:

a) różnicują pytania, wymagania i prace uwzględniając możliwości ucznia,
b) systematycznie oceniają, egzekwują przekazywaną wiedzę,
c) różnicują formy oceniania (odpowiedzi ustne, prace pisemne, itp.),
d) oceniają obiektywnie.

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 6

1. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić uczniów z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu, pracy klasowej, testu. Informację tę odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, a uczniowie w zeszycie przedmiotowym.

2. Kartkówka obejmuje wiadomości z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji. Kartkówka może być niezapowiedziana.

3. W ciągu tygodnia nie może być więcej niż 3 prace klasowe, sprawdziany lub testy. W danym dniu może odbyć się tylko 1 sprawdzian, praca klasowa, test.

4. Nauczyciel ma obowiązek podania i omówienia rezultatów sprawdzianu, testu, pracy kontrolnej w terminie do 3 tygodni od dnia ich przeprowadzenia.

5. Nauczyciel ma obowiązek podania i omówienia rezultatów kartkówek w terminie 1 tygodnia od ich przeprowadzenia.

6. Nauczyciel przedstawia do wglądu ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) pracę pisemną (kartkówkę, sprawdzian, test, pracę kontrolną) na zasadach ustalonych przez siebie.

7. Pytania, zadania w kartkówkach, sprawdzianach, testach, pracach kontrolnych należy dostosować do możliwości ucznia.

 

§ 7

 

1. W klasach IV - VI oceny cząstkowe, śródroczne roczne i końcowe klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg skali:

 

Stopień Skrót literowy  Oznaczenie cyfrowe
celujący cel
bardzo dobry bd 5
dobry db 4
dostateczny dt 3
dopuszczający dp 2
niedostateczny nd 1


2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

a) cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania. Oceny cząstkowe nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego używając skrótów literowych lub cyfrowych.

b) śródroczne, roczne i końcowe klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny). Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego w pełnym brzmieniu.

3. Ocena śródroczna, roczna i końcowa klasyfikacyjna z danego przedmiotu nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Ocenę cząstkową, śródroczną, roczną i końcową klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

5. Dopuszcza się stosowanie znaków „+" i „-" jedynie przy zapisywaniu ocen cząstkowych (bieżących).

 

 

 

§ 8
1.    Ustala  się następujące ogólne kryteria ocen:

a)    stopień celujący otrzymuje:
-    laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim;
-    uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
-    uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

b)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
-    opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu,
-    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach,

c)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
-    nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania
w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
-    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

d)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
w podstawie programowej,
-    rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
o średnim stopniu trudności,

e)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
-    ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
-    rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe,
o niewielkim stopniu trudności,

f)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
-    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
-    nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

2.    Dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym następujących skrótów, przy ocenianiu bieżącym:
a)    np (nie przygotowany do zajęć);
b)    bz (brak zadania domowego);
c)    bf (brak fletu);
d)    bp (brak przyborów szkolnych: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty itp.)


§ 9
1.    Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Nowe (dostosowane) wymagania edukacyjne nauczyciel w formie pisemnej przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na początku roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego,
(w zależności od tego, kiedy opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest przekazana do szkoły).

2.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a), do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej
o której mowa w art. 71 b ust. 9 b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” z zastrzeżeniem ust. 3.

3.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia   specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań
edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. a),  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 10
1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:
a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c)    dbałość o honor i tradycje szkoły,
d)    dbałość o piękno mowy ojczystej,
e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g)    okazywanie szacunku innym osobom.

2.    Począwszy od klasy IV ustala się klasyfikacyjną śródroczną, roczną i końcową ocenę zachowania według następującej skali:
a)    wzorowe,
b)    bardzo dobre,
c)    dobre,
d)    poprawne,
e)    nieodpowiednie,
f)    naganne,
z zastrzeżeniem §11 ust.11 i 11 a

3.    Szczegółowe kryteria oceny zachowania zostały ustalone przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 i stanowią Kryteria Ocen Zachowania.

4.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
z zastrzeżeniem ust. 4 a).

4a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy
programowo wyższej lub  nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu
w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.

5.    Ocenę zachowania wystawia wychowawca biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli zgłaszanych i wpisywanych do zeszytu uwag danej klasy.

6.    Wystawioną ocenę zachowania wychowawca powinien uzasadnić uczniowi
i rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

7.    Wprowadza się tabelę umożliwiającą obiektywne ocenianie zachowania uczniów:

Lp.    Nazwisko
i imię ucznia    Samoocena    Proponowana ocena wychowawcy    Proponowana ocena zachowania innych nauczycieli    Proponowana ocena zachowania uczniów danej klasy    Końcowa ocena zachowania


8.    Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej obowiązkiem wychowawcy jest:

a)    ustne poinformowanie ucznia o proponowanej ocenie zachowania
i zapisanie tej informacji w dzienniku lekcyjnym wraz z datą przekazania informacji,
b)    na zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) przekazanie im pisemnej informacji o przewidywanych ocenach zachowania ucznia.

9.    Obowiązkiem wychowawcy jest analizowanie wpisanych uwag z klasowego zeszytu uwag.

10.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

11.    Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 15.

§ 11
1.    Nauczyciele klas I - III dokonują pisemnej oceny opisowej śródrocznej
i rocznej, której celem jest monitorowanie rozwoju ucznia:
a)    diagnozowanie jego osiągnięć,
b)    motywowanie do dalszej pracy,
c)    informowanie o postępach w nauce i zachowaniu.
Formularz oceny opisowej śródrocznej otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, a skserowany egzemplarz dołączony jest do dokumentacji nauczyciela.

2.    W klasach I - III obowiązuje:
a)    klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane w ostatnim tygodniu przed przerwą zimową (feriami zimowymi) i klasyfikowanie końcoworoczne przed przerwą letnią (wakacjami);
b)    przygotowana przez nauczyciela ocena opisowa śródroczna zawierająca podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia.

3.    W klasie III ocena roczna jest podsumowaniem 3-letniego etapu kształcenia.

4.    Ocena bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się w klasach I - III podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Obowiązkiem nauczyciela jest wskazanie, co uczeń powinien zmienić, poprawić, czy wyeksponować.

5.    W klasach I-III stosuje się różne formy oceny wspomagającej:
a)    bieżąca obserwacja ucznia i wypełnianie arkusza osiągnięć szkolnych
w dzienniku lekcyjnym według przyjętych kryteriów:
6 punktów – oznacza znacznie wykraczający, poza program nauczania, poziom
wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie;
5 punktów – oznacza pełny poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym
zakresie określony programem nauczania;
4 punkty –  oznacza, częściowy poziom wiedzy i umiejętności uczniów
w danym zakresie, określony programem nauczania, przekraczający
treści zawarte w podstawie programowej;
3 punkty – oznacza częściowy poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym
zakresie określony programem nauczania, nie wykraczający poza
treści;
2 punkty – oznacza minimalny, poziom wiedzy i umiejętności uczniów
w danym
zakresie, określony treściami zawartymi w podstawie programowej;
1 punkt – oznacza, że uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności w danym
zakresie.
b)    karty samooceny ucznia,
c)    teczki dokumentacji ucznia (karty pracy ucznia, prace dowolne, prace plastyczne, ...),
d)    recenzje,
e)    ocenę słowną.

6.    Klasyfikacja śródroczna i roczna w kasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym semestrze (roku szkolnym) oraz ustaleniu jednej śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 7 i ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 9.

7.    W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

8.    W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

9.    Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  zgodnie z ust. 10
i ust. 11.

10.     Oceny bieżące oraz oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

11.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

11a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić
wpływ  stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

12.    Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
z zastrzeżeniem ust. 13.

12a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody
wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody
rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia kl. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego.

13.    W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

14.    Uczeń kl. I – III otrzymuje wyróżnienie w postaci dyplomu „Wzorowego Ucznia” lub nagrody rzeczowej jeżeli:
a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu klasy oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte wymaganiami edukacyjnymi, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
b)    wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania,
-    wyróżnia się kulturą osobistą wobec kolegów i dorosłych
-    wykazują dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy
-    dba o kulturę słowa, właściwie reaguje na przejawy agresji.


§ 12
1.    Ustala się dwusemestralną organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku.

2.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu według skali określonej w § 7 ust.1 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania ucznia i ustaleniu według skali określonej w §10 ust. 2 – śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z zastrzeżeniem ust. 3.

3.    Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 11 ust. 10 i § 11 ust. 11.

4.    Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego:

a) w ostatnim tygodniu przed przerwą zimową - feriami zimowymi (jeżeli ferie
zimowe rozpoczynają się w połowie stycznia lub na przełomie
stycznia/lutego),
b) w ostatnim tygodniu stycznia (jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się
w połowie lutego).

5.    Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.    Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów
i  zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 11 ust. 10 i § 11 ust. 11.

7.    Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani:
a)    poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych (rocznych). Informację tę należy zaznaczyć w dzienniku lekcyjnym z datą
o poinformowaniu.
b)    na zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) przekazać im pisemną informację o przewidywanych dla uczniów śródrocznych (rocznych) ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
c)    informację o przewidywanych śródrocznych (rocznych) ocenach niedostatecznych rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie
z potwierdzeniem jej odbioru w dzienniku lekcyjnym.

Do dziennika należy wpisać ocenę kolorem zielonym (cyfrą w ostatniej rubryce). Może ona ulec zmianie do 1 dnia przed konferencją.
Na dzień przed konferencją klasyfikacyjną oceny klasyfikacyjne muszą być wpisane długopisem.

8.    Datę podania informacji o przewidywanej ocenie wpisuje się do dziennika na odpowiedniej stronie przedmiotowej.

9.    Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o terminach spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.
10.    Obowiązkiem wychowawcy jest każdorazowe sprawdzanie obecności rodziców na zebraniach poprzez imienne podpisy rodziców na liście obecności
w dzienniku lekcyjnym.

11.    Terminarz wywiadówek uwzględnia daty spotkań, na których rodzice zostaną poinformowani o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania.

12.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

13.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć  edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

14.    Jeżeli w wyniki klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

15.     O ocenach bieżących (cząstkowych) z przedmiotów rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na bieżąco na kolejnych zebraniach
z wychowawcą otrzymując je w formie pisemnej lub na indywidualnych spotkaniach z wychowawcą oraz nauczycielem przedmiotu.

16.    Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 20, §14 ust. 9 i §10 ust. 4a.

17.    Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

18.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 17 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 14 ust. 9.


19.    Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

20.    Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

21.     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.


§ 13
1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a)    realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
b)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.


6.    Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej
z zastrzeżeniem ust. 7.

10.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt. a) przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b), przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.     Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. b), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.     Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)    imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w  przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b) – skład komisji,
b)    termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c)    zdania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

16.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 15.

17.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i § 15.


§ 14
1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.    Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części pisemnej oraz części ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji,
d)    wychowawca – jako obserwator, bez prawa głosu.
e)    rodzice – w charakterze obserwatorów, w części ustnej egzaminu.
5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. b), może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)    skład komisji,
b)    termin egzaminu poprawkowego,
c)    pytania egzaminacyjne,
d)    wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

7.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

9.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.

10.    Podanie o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) w terminie na jeden dzień konferencji klasyfikacyjnej.

11.    Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin poprawkowy, jest przekazanie uczniowi zakresu materiału do uzupełnienia i nauczenia się.
W ostatnim tygodniu nauki szkolnej, po klasyfikacji rodzice (prawni opiekunowie) odbierają zakres materiału za pokwitowaniem.


§15
1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.    Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a), uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

4.    W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
-    dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
-    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
-    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
-    dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
-    wychowawca klasy,
-    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
-    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
-    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
-    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
-    przedstawiciel rady rodziców.

5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne) może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku, dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny: ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

7.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
-    skład komisji,
-    termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a),
-    zadania (pytania) sprawdzające,
-    wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
-    skład komisji,
-    termin posiedzenia komisji,
-    wynik głosowania,
-    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.

8.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. a),  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
o którym mowa w ust. 2 pkt. a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.    Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 16

1.    Uczeń kończy szkołę podstawową:
a)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole podstawowej, z uwzględnieniem § 12 ust. 25 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 10 ust. 4a,
b)    jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 17 ust. 1
z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 17 ust. 10 i ust. 11 oraz § 17 ust. 47.
2.    Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. a), uzyskał z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.    O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).


§ 17

1.    W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

2.    Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 1b ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej „ustawą” jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzony sprawdzian.

3.    Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

4.    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b Ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r.
z zastrzeżeniem ust. 5.

5.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.    Opinia, o której mowa w ust. 4, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

7.    Opinię, o której mowa w ust. 4, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

8.    Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia
o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu
w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

9.    Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 4 i 8, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 14.

10.    Uczniowie, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

11.    Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowanej przez dyrektora szkoły.

12.    Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa
w ust. 14.

13.    Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

14.    Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

15.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na
2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

16.    Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca
z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału
w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

17.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.

18.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole
w szczególności:
a)    przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu;
lista zawiera imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce
urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia
w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji
okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie
później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian.
b)    nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
c)    powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu,
d)    powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, o którym mowa w ust. 23, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów,
e)    informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu,
f)    nadzoruje przebieg sprawdzianu,
g)    przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w ust. 4 i 8
h)    sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera : imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia.
i)    zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
j)    nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

19.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.

20.    W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 19, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

21.    Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 22.

22.    Dla uczniów, o których mowa w ust. 4, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut – w przypadku sprawdzianu.

23.    W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

24.    W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby w tym:
a) przewodniczący,
b)    co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

25.    Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu,
a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.

26.    W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

27.    Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

28.    Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.

29.    W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 28, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
o dalszym postępowaniu.

30.    W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 28, nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je
w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

31.    Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

32.    Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

33.    Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w ust. 52. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

34.    Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się trójznakowy kod ucznia oraz numer PESEL. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

35.    W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

36.    W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać
z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

37.    Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

38.    W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwości kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

39.    W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące
w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w §18 ust.1 i ust.2.

40.    W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

41.    W przypadku:
a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego lub
c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób
utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego
sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia
zamieszcza w protokole, o którym mowa w ust. 52. Przepisu ust. 45 i ust.
46 stosuje się odpowiednio.


42.    Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

43.    Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r., powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

44.    Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

45.    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

46.    Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 47.

47.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

48.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona
i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
49.    Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

50.    Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia, komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjno-wychowawczych,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 45 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

51.    Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 50, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

52.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

53.    Protokół, o którym mowa w ust. 52 przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

54.    Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres
6 miesięcy.

55.    Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych
w odrębnych przepisach.


§ 18

1.    Obserwatorami sprawdzianu mogą być:
a)    delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra do spraw oświaty i wychowania,
b)    delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych
c)    delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli.

2.    Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu sprawdzianu
w danej szkole.

3.    Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.

4.    Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

5.    Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

6.    Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

7.    W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów
w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

8.    W przypadku niemożności ustalenia wyniku sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

9.    W przypadku stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

10.    Termin proponowanego sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7-9, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

11.    Zestawy zadań dla sprawdzianu oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane
i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

12.    W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań oraz materiałów multimedialnych, decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

§ 19

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1.    Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.    O przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych rodziców (prawnych opiekunów) należy powiadomić pisemnie zaznaczając w dzienniku lekcyjnym potwierdzenie odbioru przez rodziców (prawnych opiekunów) powiadomienia.

3.    Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W tym celu rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 5-ciu dni od daty poinformowania mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły
o umożliwienie przystąpienia ucznia do pisemnego sprawdzianu (testu).
Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły powinien zawierać uzasadnienie ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się
o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej tylko o jeden stopień wyżej.

4.    Po rozpatrzeniu wniosku dyrektor ustala termin przeprowadzenia pisemnego sprawdzianu (testu) – musi się on odbyć najpóźniej do 1 tygodnia przed klasyfikacją roczną.

5.    Dyrektor szkoły jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o terminie przeprowadzenia pisemnego sprawdzianu (testu) w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

6.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zobowiązany jest do opracowania zadań do pisemnego sprawdzianu (testu) lub zestawu ćwiczeń praktycznych, których poziom trudności jest adekwatny do oceny, o którą ubiega się uczeń i zgodny z wymaganiami edukacyjnymi z danego przedmiotu.

6a. W przypadku ubiegania się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z muzyki, informatyki, plastyki i wychowania fizycznego
sprawdzian przybiera formę ćwiczeń praktycznych.
W takiej sytuacji przy sprawdzianie obecny jest nauczyciel uczący danego
przedmiotu i rzecznik praw ucznia.
Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, w którym należy
zawrzeć informacje o przebiegu sprawdzianu oraz wynik przeprowadzonego
sprawdzianu.

7.    Opracowany zestaw zadań do pisemnego sprawdzianu (testu) lub zestaw
ćwiczeń praktycznych nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły.
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sprawdzenia czy trudność przedłożonych zadań odpowiada wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

8.    Sprawdzian (test) przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w godzinach poza zajęciami lekcyjnymi w obecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w w/w sprawdzianie (teście) może uczestniczyć pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia oraz rodzice (prawni opiekunowie).

9.    Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej jest bezbłędne rozwiązanie przez ucznia wszystkich zadań.

10.    Nierozwiązanie zadań nie wpływa na obniżenie przewidywanej rocznej oceny  klasyfikacyjnej.

11.    Na 1 dzień po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły sprawdzoną pracę ucznia lub protokół ze sprawdzianu praktycznego informując jednocześnie o wyniku sprawdzianu.

12.    Dwa dni po przeprowadzeniu sprawdzianu (testu) nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach przeprowadzonego sprawdzianu.

13.    Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna.


§ 20

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1.    Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

2.    Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania o 1 stopień.
W tym celu rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 5-ciu dni od daty poinformowania mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły
o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie ubiegania się
o wyższą niż przewidywana ocenę zachowania.

3.    O podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
a)    weszli w konflikt z prawem,
b)    wagarują,
c)    celowo niszczą mienie szkolne lub cudzą własność,
d)    otrzymali naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

4.    W celu rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze
w szkole,
2) wychowawca klasy,
3) pedagog szkolny,
4) rzecznik praw ucznia
5) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie.

5. Komisja rozpatrując wniosek rodziców (prawnych opiekunów) bierze przede wszystkim pod uwagę motywację przewidywanej rocznej oceny zachowania ucznia przedstawionej przez wychowawcę klasy oraz uzasadnienie rodziców (prawnych opiekunów) zawarte we wniosku.

6. Roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania ucznia ustala się na posiedzeniu komisji poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.

7. Z przeprowadzonego posiedzenia w/w komisji sporządza się protokół zawierający:

a) imiona i nazwiska członków komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) motywację wychowawcy klasy na temat przewidywanej rocznej oceny zachowania ucznia,
d) wynik głosowania komisji.

8. Decyzja podjęta przez komisję jest ostateczna.

9. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku od rodziców (prawnych opiekunów) informuje ich o podjętej przez komisję decyzji.

 

 

§ 21

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA POCZĄWSZY OD KLASY CZWARTEJ

1.    Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) osiąga wysokie wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
b) bierze udział w konkursach, zawodach – uzyskując tytuł laureata,
c) zawsze jest przygotowany do zajęć (posiada podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, strój gimnastyczny, przybory do plastyki itp.),
d) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,
e) wzorowo wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez wychowawcę (np. wypełnianie dyżurów klasowych),
f) inspiruje i organizuje działania w klasie, szkole i środowisku (np. uczestniczy w organizacji akcji charytatywnych),
g) godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
h) szanuje sztandar, hymn i tradycje szkoły – właściwie zachowuje się na uroczystościach,
i) kulturalnie odnosi się do innych osób, nie używa wulgaryzmów, dba o kulturę słowa (nie jest obojętny na niewłaściwe słownictwo używane przez innych),
j) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, dba o zdrowie własne oraz innych osób (nie ulega nałogom),
k) posiada wysoką kulturę osobistą – z szacunkiem odnosi się do innych osób,
l) swoją postawą daje przykład właściwego zachowania się w szkole i poza nią, nie dewastuje sprzętu, szanuje mienie swoje i innych,
ł) nie przejawia agresji fizycznej i słownej,

2.    Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) osiąga wysokie wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
b) uczestniczy w konkursach i zawodach zajmując wysokie miejsca,
c) zawsze jest przygotowany do zadań (posiada podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, strój gimnastyczny, przybory do plastyki itp.)
d) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,
e) chętnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
f) chętnie i aktywnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
g) swoją postawą godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
h) właściwie zachowuje się na uroczystościach – szanuje sztandar, hymn i tradycje szkoły,
i) dba o kulturę słowa (nie używa wulgaryzmów nie jest obojętny na niewłaściwe słownictwo używane przez innych),
j) nie ulega nałogom, dba o zdrowie własne i innych osób, przestrzega zasad bezpieczeństwa,
k) kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
l) nie dewastuje sprzętu, dba o mienie swoje i innych,
ł) nie przejawia agresji fizycznej i słownej.

3.    Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) uczy się na miarę swoich możliwości i osiąga pozytywne wyniki w nauce,
b) bierze udział w konkursach i zawodach,
c) stara się być przygotowanym do zajęć (posiada podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, strój gimnastyczny, przybory do plastyki itp.),
d) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i sporadycznie spóźnia się na zajęcia (dopuszczalna liczba spóźnień nie przekracza 5 w ciągu roku szkolnego),
e) wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
f) właściwie zachowuje się na uroczystościach – szanuje sztandar, hymn i tradycje szkoły,
g) nie używa wulgaryzmów – dba o kulturę słowa,
h) kulturalnie odnosi się do innych osób,
i) nie niszczy mienia i sprzętu szkolnego mienia swojego i innych osób,
j) nie przejawia agresji fizycznej i słownej,
k) przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o zdrowie swoje i innych.

4.    Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) uczy się na miarę swoich możliwości,
b) zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć (np. brak podręcznika),
c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, sporadycznie spóźnia się na zajęcia (dopuszczalna liczba spóźnień nie przekracza 10 w ciągu roku szkolnego),
d) stara się wywiązywać z powierzonych mu obowiązków,
e) poprawnie zachowuje się na uroczystościach – szanuje sztandar, hymn i tradycje szkoły,
f) dba o kulturę słowa – nie używa wulgaryzmów,
g) nie niszczy mienia i sprzętu szkolnego, mienia swojego i innych osób,
h) nie przejawia agresji fizycznej i słownej,
i) przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o swoje zdrowie,
j) nie ulega nałogom.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) osiąga wyniki w nauce nieadekwatne do swoich możliwości,
b) często jest nieprzygotowany do zajęć (np. brak zeszytu, podręcznika...),
c) ma nieusprawiedliwione nieobecności (w liczbie nie przekraczającej 10 godzin w ciągu roku szkolnego) oraz często spóźnia się na zajęcia (liczba spóźnień przekracza 10 w ciągu roku szkolnego),
d) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
e) jego zachowanie na uroczystościach budzi zastrzeżenie, nie szanuje sztandaru hymnu i tradycji szkoły,
f) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych,
g) swoim zachowaniem przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
h) nie przestrzega zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń wychowawcy,
i) używa wulgarnego słownictwa,
j) niszczy mienie szkoły, nie szanuje mienia swojego i innych,
k) czasami przejawia agresywne zachowanie w stosunku do innych,
l) ulega nałogom,
ł) kłamie i oszukuje nauczycieli.

6.    Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1)  wszedł w kolizję z prawem,
2)  przejawia lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
3) swoim zachowaniem łamie ogólnie przyjęte normy prawne i etyczne (kradzieże, wymuszanie, wyłudzanie, znęcanie fizyczne i psychiczne, uleganie nałogom, fałszowanie dokumentów szkolnych, prac uczniów, podpisów rodziców),
4) ulega destruktywnym czynnikom środowiska,
5) niszczy mienie społeczne i cudzą własność,
6) posługuje się wulgarnym słownictwem,
7) nagminnie spóźnia się na zajęcia (liczba spóźnień w ciągu półrocza przekracza 10) oraz opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (w liczbie przekraczającej 10 godzin w ciągu półrocza).

 

§ 22

1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z niniejszym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskania pełnych informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce i zachowaniu ich dzieci.

 

Rozdział XV
Postanowienia końcowe.


1. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania o planowanych oraz podejmowanych działaniach i decyzjach dotyczących całej społeczności szkolnej.

2. W przypadku konfliktów pomiędzy organami szkoły, powołuje się dla ich rozwiązania komisję wspólną, w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu.

3. Zadaniem komisji jest wypracowanie, w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie konfliktu zgodnie z interesem szkoły.

4. Jeżeli w ciągu co najmniej 2 tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, po odbyciu co najmniej trzech posiedzeń komisja nie wypracuje stanowiska zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa może być przekazana do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.

5. Wykładni przepisów niniejszego statutu dokonuje Rada Pedagogiczna.

6. Zmiana statutu:

a) wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać: dyrektor szkoły, nauczyciele, Rada Rodziców, Rada Szkoły (jeżeli istnieje), Samorząd Uczniowski.
b) wniosek podlega rozpatrzeniu przez Radę Pedagogiczną, która przygotowuje projekt zmian i uchwala zmiany.

7. Nowy statut lub statut wraz z uchwalonymi zmianami mocą uchwały zostaje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i podlega zatwierdzeniu oraz sprawdzeniu jego zgodności z prawem przez Kuratora Oświaty w Opolu.

8. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.

9. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

12. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

13. Niniejszy statut wchodzi z dniem zatwierdzenia przez Kuratora Oświaty w Opolu.

14. Z dniem stwierdzenia zgodności nowego statutu z prawem traci moc statut poprzedni.

Niniejszy statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu  7 marca 2011 r.

Statut Publicznej szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku nie jest sprzeczny z ramowym statutem szkół.

 Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.