foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktROZDZIAŁ XIII

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.

§ 1
1.Ocenianie wewnątrzszkolne kształtuje proces nauczania i wychowania.
Jego podstawową właściwością jest rozpoznawanie postępów uczniów w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2.Regulamin niniejszy zwany Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz, przeprowadzania sprawdzianu, którym objęci są uczniowie klas szóstych, w ostatnim roku nauki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku.

§ 2
1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę,
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów,
e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
f) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
g) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań.

§ 3
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali w formach przyjętych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Prudniku,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 2,
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 4
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ustnie uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz rodziców - prawnych opiekunów (na pierwszej wywiadówce) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania – podają kryteria ocen z danego przedmiotu,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów i ich rodziców - prawnych opiekunów (na pierwszej wywiadówce) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Kryteria ocen przedmiotowych oraz kryteria ocen zachowania tworzą Szkolny Zestaw Kryteriów Ocen Przedmiotowych i Ocen Zachowania.
4. Kryteria ocen z danego przedmiotu i ocen zachowania wywieszone są w widocznym miejscu w pracowni przedmiotowej lub innej sali lekcyjnej.
5. Oceniając ucznia z przedmiotu nauczyciel bierze pod uwagę:
a) umiejętność interpretacji i uzasadniania,
b) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach,
c) stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach,
d) znajomość faktów i pojęć,
e) umiejętność pracy samodzielnej
f) wytrwałość,
g) umiejętność pracy w grupie,
h) umiejętność samooceny,
i) stosowanie języka przedmiotu.

§ 5
1. Ocenianie przedmiotowe powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
2. Opanowanie wiadomości i umiejętności ucznia ocenia się na podstawie:
a) odpowiedzi ustnych,
b) kartkówek pisemnych,
c) prac kontrolnych, zadań klasowych, prac klasowych,
d) testów,
e) odrobionych zadań domowych,
f) prac praktycznych,
g) indywidualnych, dodatkowych prac ucznia.
3. Nauczyciel oceniając ucznia z danego przedmiotu bierze pod uwagę:
a) wiadomości i umiejętności teoretyczne oraz praktyczne,
b) samodzielność i inwencję własną ucznia,
c) umiejętność pracy indywidualnej i w grupach,
d) aktywność na zajęciach,
e) przygotowanie do zajęć,
f) wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z danego przedmiotu,
g) stosunek do przedmiotu.
4. Nauczyciele, oceniając ucznia z danego przedmiotu:
a) różnicują pytania, wymagania i prace uwzględniając możliwości ucznia,
b) systematycznie oceniają, egzekwują przekazywaną wiedzę,
c) różnicują formy oceniania (odpowiedzi ustne, prace pisemne, itp.),
d) oceniają obiektywnie.
5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 6
1. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu, pracy klasowej, testu. Informację tę odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, a uczniowie w zeszycie przedmiotowym.
2. Kartkówka obejmuje wiadomości z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji. Kartkówka może być niezapowiedziana.
3. W ciągu tygodnia nie może być więcej niż 3 prace klasowe, sprawdziany lub testy. W danym dniu może odbyć się tylko 1 sprawdzian, praca klasowa, test.
4. Nauczyciel ma obowiązek podania i omówienia rezultatów sprawdzianu, testu, pracy kontrolnej w terminie do 3 tygodni od dnia ich przeprowadzenia.
5. Nauczyciel ma obowiązek podania i omówienia rezultatów kartkówek w terminie 1 tygodnia od ich przeprowadzenia.
6. Nauczyciel przedstawia do wglądu ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) pracę pisemną (kartkówkę, sprawdzian, test, pracę kontrolną) na zasadach ustalonych przez siebie.
7. Pytania, zadania w kartkówkach, sprawdzianach, testach, pracach kontrolnych należy dostosować do możliwości ucznia.

§ 7
1. W klasach IV - VI oceny cząstkowe, śródroczne roczne i końcowe klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg skali:
Stopień

Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący cel 6

bardzo dobry bd 5

dobry db 4

dostateczny dt 3

dopuszczający dp 2

niedostateczny nd 1


2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
a) cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania. Oceny cząstkowe nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego używając skrótów literowych lub cyfrowych.
b) śródroczne, roczne i końcowe klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny). Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego w pełnym brzmieniu.
3. Ocena śródroczna, roczna i końcowa klasyfikacyjna z danego przedmiotu nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
4. Ocenę cząstkową, śródroczną, roczną i końcową klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.
5. Dopuszcza się stosowanie znaków „+" i „-" jedynie przy zapisywaniu ocen cząstkowych (bieżących).

§ 8
1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
a) stopień celujący otrzymuje:
- laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim;
- uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
- uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
w podstawie programowej,
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,
f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
2. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym następujących skrótów, przy ocenianiu bieżącym:
a) np (nie przygotowany do zajęć);
b) bz (brak zadania domowego);
c) bf (brak fletu);
d) bp (brak przyborów szkolnych: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty itp.)

§ 9
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Nowe (dostosowane) wymagania edukacyjne nauczyciel w formie pisemnej przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na początku roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego, (w zależności od tego, kiedy opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest przekazana do szkoły).
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej o której mowa w art. 71 b ust. 9 b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań
edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt11 ustawy należy dostosować wymagania edukacyjne.
5. Uczniowi posiadającemu opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii dostosowuje się wymagania.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematycznego udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 10
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Począwszy od klasy IV ustala się klasyfikacyjną śródroczną, roczną i końcową ocenę zachowania według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne, z zastrzeżeniem §11 ust.11 i 11 a
3. Szczegółowe kryteria oceny zachowania zostały ustalone przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 i stanowią Kryteria Ocen Zachowania.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 a).
4a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Ocenę zachowania wystawia wychowawca biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli zgłaszanych i wpisywanych do zeszytu uwag danej klasy.
6. Wystawioną ocenę zachowania wychowawca powinien uzasadnić uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.
7. Wprowadza się tabelę umożliwiającą obiektywne ocenianie zachowania uczniów:

Lp. Nazwisko
i imię ucznia Samoocena Proponowana ocena wychowawcy Proponowana ocena zachowania innych nauczycieli Proponowana ocena zachowania uczniów danej klasy Końcowa ocena zachowania

8. Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej obowiązkiem wychowawcy jest:
a) ustne poinformowanie ucznia o proponowanej ocenie zachowania i zapisanie tej informacji w dzienniku lekcyjnym wraz z datą przekazania informacji,
b) na zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) przekazanie im pisemnej informacji o przewidywanych ocenach zachowania ucznia.
9. Obowiązkiem wychowawcy jest analizowanie wpisanych uwag z klasowego zeszytu uwag.
10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
11. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 15.

§ 11
1. Nauczyciele klas I - III dokonują pisemnej oceny opisowej śródrocznej i rocznej, której celem jest monitorowanie rozwoju ucznia:
a) diagnozowanie jego osiągnięć,
b) motywowanie do dalszej pracy,
c) informowanie o postępach w nauce i zachowaniu.
Formularz oceny opisowej śródrocznej otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, a skserowany egzemplarz dołączony jest do dokumentacji nauczyciela.
2. W klasach I - III obowiązuje:
a) klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane w ostatnim tygodniu przed przerwą zimową (feriami zimowymi) i klasyfikowanie końcoworoczne przed przerwą letnią (wakacjami);
b) przygotowana przez nauczyciela ocena opisowa śródroczna zawierająca podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia.
3. W klasie III ocena roczna jest podsumowaniem 3-letniego etapu kształcenia.
4. Ocena bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się w klasach I - III podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Obowiązkiem nauczyciela jest wskazanie, co uczeń powinien zmienić, poprawić, czy wyeksponować.
5. W klasach I-III stosuje się różne formy oceny wspomagającej:
a) bieżąca obserwacja ucznia i wypełnianie arkusza osiągnięć szkolnych w dzienniku lekcyjnym według przyjętych kryteriów:
6 punktów – oznacza znacznie wykraczający, poza program nauczania, poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie;
5 punktów – oznacza pełny poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie określony programem nauczania;
4 punkty – oznacza, częściowy poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie, określony programem nauczania, przekraczający treści zawarte w podstawie programowej;
3 punkty – oznacza częściowy poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie określony programem nauczania, nie wykraczający poza treści;
2 punkty – oznacza minimalny, poziom wiedzy i umiejętności uczniów w danym zakresie, określony treściami zawartymi w podstawie programowej;
1 punkt – oznacza, że uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności w danym zakresie.
b) karty samooceny ucznia,
c) teczki dokumentacji ucznia (karty pracy ucznia, prace dowolne, prace plastyczne, ...),
d) recenzje,
e) ocenę słowną.
6. Klasyfikacja śródroczna i roczna w kasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym semestrze (roku szkolnym) oraz ustaleniu jednej śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej(rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 7 i ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 9.
7. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
8. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 10 i ust. 11.
10. Oceny bieżące oraz oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
12. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 13.
12a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia kl. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
13. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
14. Uczeń kl. I – III otrzymuje wyróżnienie w postaci dyplomu „Wzorowego Ucznia” lub nagrody rzeczowej jeżeli:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu klasy oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte wymaganiami edukacyjnymi, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
b) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania,
- wyróżnia się kulturą osobistą wobec kolegów i dorosłych
- wykazują dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy
- dba o kulturę słowa, właściwie reaguje na przejawy agresji.

§ 12
1. Ustala się dwusemestralną organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu według skali określonej w § 7 ust.1 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania ucznia i ustaleniu według skali określonej w §10 ust. 2 – śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 11 ust. 10 i § 11 ust. 11.
4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego:
a) w ostatnim tygodniu przed przerwą zimową - feriami zimowymi (jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w połowie stycznia lub na przełomie stycznia/lutego),
b) w ostatnim tygodniu stycznia (jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w połowie lutego).
5. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 11 ust. 10 i § 11 ust. 11.
7. Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani:
a) poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych (rocznych). Informację tę należy zaznaczyć w dzienniku lekcyjnym z datą o poinformowaniu.
b) na zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) przekazać im pisemną informację o przewidywanych dla uczniów śródrocznych (rocznych) ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
c) informację o przewidywanych śródrocznych (rocznych) ocenach niedostatecznych rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z potwierdzeniem jej odbioru w dzienniku lekcyjnym.

Do dziennika należy wpisać ocenę kolorem zielonym (cyfrą w ostatniej rubryce). Może ona ulec zmianie do 1 dnia przed konferencją. Na dzień przed konferencją klasyfikacyjną oceny klasyfikacyjne muszą być wpisane długopisem.
8. Datę podania informacji o przewidywanej ocenie wpisuje się do dziennika na odpowiedniej stronie przedmiotowej.
9. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o terminach spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.
10. Obowiązkiem wychowawcy jest każdorazowe sprawdzanie obecności rodziców na zebraniach poprzez imienne podpisy rodziców na liście obecności w dzienniku lekcyjnym.
11. Terminarz wywiadówek uwzględnia daty spotkań, na których rodzice zostaną poinformowani o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania.
12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
14. Jeżeli w wyniki klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
15. O ocenach bieżących (cząstkowych) z przedmiotów rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na bieżąco na kolejnych zebraniach z wychowawcą otrzymując je w formie pisemnej lub na indywidualnych spotkaniach z wychowawcą oraz nauczycielem przedmiotu.
16. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 20, §14 ust. 9 i §10 ust. 4a.
17. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
18. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 17 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 14 ust. 9.
19. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
20. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
21. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
22. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
23. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 13
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej
z zastrzeżeniem ust. 7.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt. a) przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b), przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. b), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b) – skład komisji,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zdania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 15.

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i § 15.


§ 14
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części pisemnej oraz części ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji,

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. b), może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.

10. Podanie o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) w terminie na jeden dzień konferencji klasyfikacyjnej.

11. Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin poprawkowy, jest przekazanie uczniowi zakresu materiału do uzupełnienia i nauczenia się.
W ostatnim tygodniu nauki szkolnej, po klasyfikacji rodzice (prawni opiekunowie) odbierają zakres materiału za pokwitowaniem.


§15
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a), uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

4. W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
- dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
- dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
- pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
- przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne) może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku, dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny: ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
- skład komisji,
- termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a),
- zadania (pytania) sprawdzające,
- wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
- skład komisji,
- termin posiedzenia komisji,
- wynik głosowania,
- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. a), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonywaniu przez ucznia zadania praktycznego.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
o którym mowa w ust. 2 pkt. a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 16

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole podstawowej, z uwzględnieniem § 12 ust. 25 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 10 ust. 4a,
b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 17 ust. 1
z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 17 ust. 10 i ust. 11 oraz § 17 ust. 47.

2.Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. a), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

3.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4.W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

5.O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).


§ 17

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

2. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej „ustawą” jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzony sprawdzian.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

4. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art.9a ust.2 jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

5. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, o którym mowa w art.9a ust.2 jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

6. Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art.9a ust.2 pkt10 lit.a, jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

7. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, o której mowa w art.9a ust.2 pkt10 lit.b ustawy, jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

8. Obserwatorami sprawdzianu mogą być:
1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania;
2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli
i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Osoby, o których mowa w ust.1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.

9. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art.44zzr ust.4 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art.44zzr ust.4 ustawy, może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art.44zzr ust.5 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

10. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym mowa w art.44zzr ust.1–7 ustawy, o wskazanym
przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków
lub formy przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu dla ucznia, o którym mowa w art.44zzr ust.1–7 ustawy, wystąpiła
po przekazaniu wykazu uczniów przystępujących do sprawdzianu, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
o konieczności dostosowania formy przeprowadzania sprawdzianu dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

11. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, o których mowa w art.44zy ust.1 i 2 ustawy, sporządza wykaz uczniów przystępujących do sprawdzianu i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Wykaz zawiera:
1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia
w dzienniku lekcyjnym;
2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią
do części drugiej sprawdzianu;
3) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
a) formy przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art.44zzr ust.1 i ust.7 pkt1 ustawy,
b) warunków przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art.44zzr ust.5 ustawy.

12. Jeżeli informacja, o której mowa w art.44zy ust.2 ustawy, została złożona
po przekazaniu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu uczniów przystępujących do sprawdzianu, dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, o której mowa w art.44zy ust.1 ustawy.


13. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.


14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych
w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu
i zapewnia prawidłowy przebieg sprawdzianu oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas sprawdzianu, w szczególności nadzoruje:
1) przygotowanie sal egzaminacyjnych;
2) prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc
przed terminem sprawdzianu, powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.

16. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali egzaminacyjnej.
Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania sprawdzianu w danej sali egzaminacyjnej.
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
1) szkole, w której jest przeprowadzany sprawdzian; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
2) innej szkole lub w placówce.
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki,
w której jest zatrudniony.
W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art.44zzr ust.10 pkt6 ustawy.

17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
Czynności te mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony
przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego
przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.

18. Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza odpowiednią część sprawdzianu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu odpowiedniej części sprawdzianu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym.
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu.
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 ustawy.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi.
Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w protokole zbiorczym.
Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod ucznia i numer PESEL,
a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

19. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:
1) część pierwsza – 80 minut;
2) część druga – 45 minut.
Do czasu trwania sprawdzianu nie wlicza się czasu przeznaczonego
na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

20. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej
w komunikacie, o którym mowa w art.9a ust.2 pkt10 lit.a. Czas trwania danej części sprawdzianu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.
W czasie trwania sprawdzianu:
1) stoliki, przy których pracują uczniowie, są ustawione w jednym kierunku;
2) na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały
i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie, o którym mowa w art.9a ust.2 pkt10 lit.a.
W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej
po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania sprawdzianu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

21. W czasie trwania sprawdzianu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający
lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art.44zzr ust.10 pkt6 ustawy, oraz obserwatorzy.

22. Po zakończeniu danej części sprawdzianu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, wskazane w informacji
o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu , o której mowa w art.9a ust.2 pkt10 lit. b ustawy.
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, wskazane w informacji
o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, o której mowa w art.9a ust.2 pkt10 lit.b ustawy, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów,
a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty,
a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego.

23. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu danej części sprawdzianu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa daną część sprawdzianu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu danej części sprawdzianu.


24. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata konkursu przedmiotowego, o którym mowa w art.44zx ust.1 ustawy, uprawniającym
do zwolnienia z odpowiedniej części sprawdzianu.
W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku z odpowiedniej części sprawdzianu, wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

25. Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:
1) wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, zawierający następujące informacje:
a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa
w art.9c ust.2b ustawy,
b) numer sali egzaminacyjnej,
c) dane uczniów, którzy powinni przystąpić do danej części sprawdzianu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem uczniów:
–którzy nie przystąpili do danej części sprawdzianu,
–którym przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu wraz z przyczyną unieważnienia,
–którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art.44zzr ust.1–7 ustawy,
–którzy posiadają tytuł laureata konkursu przedmiotowego, o którym mowa
w art.44zx ust.1 ustawy;
2) protokół przebiegu danej części sprawdzianu w danej sali egzaminacyjnej. W protokole zamieszcza się następujące informacje:
a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa
w art.9c ust.2b ustawy,
b) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do danej części sprawdzianu, zgodnie z wykazem uczniów przystępujących do sprawdzianu,
c) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do danej części sprawdzianu,
d) liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu, wraz z przyczyną unieważnienia,
e) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art.44zzr ust.1–7 ustawy,
f) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata konkursu przedmiotowego,
o którym mowa w art.44zx ust.1 ustawy,
g) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, wraz z ich czytelnymi podpisami,
h) godzinę rozpoczęcia pracy uczniów,
i) skład zespołu nadzorującego,
j) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania danej części sprawdzianu wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
k) uwagi o przebiegu danej części sprawdzianu.
Protokół, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu danej części sprawdzianu. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa
w art.9c ust.2b ustawy;
2) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do danej części sprawdzianu, zgodnie z wykazem;
3) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do danej części sprawdzianu;
4) liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu, oraz imiona i nazwiska tych uczniów;
5) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art.44zzr ust.1–7 ustawy;
6) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata konkursu przedmiotowego,
o którym mowa w art.44zx ust.1 ustawy;
7) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny;
8) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w poszczególnych salach egzaminacyjnych w czasie trwania danej części sprawdzianu wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
9) informację o zawieszeniu odpowiedniej części sprawdzianu oraz podjętych działaniach;
10) uwagi o przebiegu danej części sprawdzianu;
11) liczbę załączników.
Protokół zbiorczy, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
Do protokołu zbiorczego dołącza się:
1) koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi
lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
2) wykazy uczniów w danej sali egzaminacyjnej;
3) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego, o którym mowa w art.44zx ust.1 ustawy.

26. Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, a także wykazy uczniów w danej sali egzaminacyjnej, oraz kopie zaświadczeń, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu, określonego
w komunikacie, o którym mowa w art.9a ust.2 pkt10 lit.a ustawy.
Protokoły zbiorcze przebiegu danej części sprawdzianu przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 2 lat, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu, określonego
w komunikacie, o którym mowa w art.9a ust.2 pkt10 lit.a ustawy.

27. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania propozycji zadań oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu.


§ 18

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. O przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych rodziców (prawnych opiekunów) należy powiadomić pisemnie zaznaczając w dzienniku lekcyjnym potwierdzenie odbioru przez rodziców (prawnych opiekunów) powiadomienia.

3. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W tym celu rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 5-ciu dni od daty poinformowania mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły
o umożliwienie przystąpienia ucznia do pisemnego sprawdzianu (testu).
Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły powinien zawierać uzasadnienie ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się
o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej tylko o jeden stopień wyżej.

4. Po rozpatrzeniu wniosku dyrektor ustala termin przeprowadzenia pisemnego sprawdzianu (testu) – musi się on odbyć najpóźniej do 1 tygodnia przed klasyfikacją roczną.

5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o terminie przeprowadzenia pisemnego sprawdzianu (testu) w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zobowiązany jest do opracowania zadań do pisemnego sprawdzianu (testu) lub zestawu ćwiczeń praktycznych, których poziom trudności jest adekwatny do oceny, o którą ubiega się uczeń i zgodny z wymaganiami edukacyjnymi z danego przedmiotu.

6a. W przypadku ubiegania się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z muzyki, informatyki, plastyki i wychowania fizycznego
sprawdzian przybiera formę ćwiczeń praktycznych.
W takiej sytuacji przy sprawdzianie obecny jest nauczyciel uczący danego
przedmiotu i rzecznik praw ucznia.
Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, w którym należy
zawrzeć informacje o przebiegu sprawdzianu oraz wynik przeprowadzonego
sprawdzianu.

7. Opracowany zestaw zadań do pisemnego sprawdzianu (testu) lub zestaw
ćwiczeń praktycznych nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły.
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sprawdzenia czy trudność przedłożonych zadań odpowiada wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

8. Sprawdzian (test) przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w godzinach poza zajęciami lekcyjnymi w obecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w w/w sprawdzianie (teście) może uczestniczyć pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia oraz rodzice (prawni opiekunowie).

9. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej jest bezbłędne rozwiązanie przez ucznia wszystkich zadań.

10. Nierozwiązanie zadań nie wpływa na obniżenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

11. Na 1 dzień po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły sprawdzoną pracę ucznia lub protokół ze sprawdzianu praktycznego informując jednocześnie o wyniku sprawdzianu.

12. Dwa dni po przeprowadzeniu sprawdzianu (testu) nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach przeprowadzonego sprawdzianu.

13. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna.


§ 19

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

2. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania o 1 stopień.
W tym celu rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 5-ciu dni od daty poinformowania mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły
o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie ubiegania się
o wyższą niż przewidywana ocenę zachowania.

3. O podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
a) weszli w konflikt z prawem,
b) wagarują,
c) celowo niszczą mienie szkolne lub cudzą własność,
d) otrzymali naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

4. W celu rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze
w szkole,
2) wychowawca klasy,
3) pedagog szkolny,
4) rzecznik praw ucznia
5) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie.

5. Komisja rozpatrując wniosek rodziców (prawnych opiekunów) bierze przede wszystkim pod uwagę motywację przewidywanej rocznej oceny zachowania ucznia przedstawionej przez wychowawcę klasy oraz uzasadnienie rodziców (prawnych opiekunów) zawarte we wniosku.

6. Roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania ucznia ustala się na posiedzeniu komisji poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.

7. Z przeprowadzonego posiedzenia w/w komisji sporządza się protokół zawierający:

a) imiona i nazwiska członków komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) motywację wychowawcy klasy na temat przewidywanej rocznej oceny zachowania ucznia,
d) wynik głosowania komisji.

8. Decyzja podjęta przez komisję jest ostateczna.

9. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku od rodziców (prawnych opiekunów) informuje ich o podjętej przez komisję decyzji.


§ 20

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA POCZĄWSZY OD KLASY CZWARTEJ
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) osiąga wysokie wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
b) bierze udział w konkursach, zawodach – uzyskując tytuł laureata,
c) zawsze jest przygotowany do zajęć (posiada podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, strój gimnastyczny, przybory do plastyki itp.),
d) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,
e) wzorowo wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez wychowawcę (np. wypełnianie dyżurów klasowych),
f) inspiruje i organizuje działania w klasie, szkole i środowisku (np. uczestniczy w organizacji akcji charytatywnych),
g) godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
h) szanuje sztandar, hymn i tradycje szkoły – właściwie zachowuje się na uroczystościach,
i) kulturalnie odnosi się do innych osób, nie używa wulgaryzmów, dba
o kulturę słowa (nie jest obojętny na niewłaściwe słownictwo używane przez innych),
j) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, dba o zdrowie własne oraz innych osób (nie ulega nałogom),
k) posiada wysoką kulturę osobistą – z szacunkiem odnosi się do innych osób,
l) swoją postawą daje przykład właściwego zachowania się w szkole i poza nią, nie dewastuje sprzętu, szanuje mienie swoje i innych,
ł) nie przejawia agresji fizycznej i słownej,
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) osiąga wysokie wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
b) uczestniczy w konkursach i zawodach zajmując wysokie miejsca,
c) zawsze jest przygotowany do zadań (posiada podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, strój gimnastyczny, przybory do plastyki itp.)
d) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,
e) chętnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
f) chętnie i aktywnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
g) swoją postawą godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
h) właściwie zachowuje się na uroczystościach – szanuje sztandar, hymn i tradycje szkoły,
i) dba o kulturę słowa (nie używa wulgaryzmów nie jest obojętny na niewłaściwe słownictwo używane przez innych),
j) nie ulega nałogom, dba o zdrowie własne i innych osób, przestrzega zasad bezpieczeństwa,
k) kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
l) nie dewastuje sprzętu, dba o mienie swoje i innych,
ł) nie przejawia agresji fizycznej i słownej.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) uczy się na miarę swoich możliwości i osiąga pozytywne wyniki w nauce,
b) bierze udział w konkursach i zawodach,
c) stara się być przygotowanym do zajęć (posiada podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, strój gimnastyczny, przybory do plastyki itp.),
d) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i sporadycznie spóźnia się na zajęcia (dopuszczalna liczba spóźnień nie przekracza 5 w ciągu roku szkolnego),
e) wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
f) właściwie zachowuje się na uroczystościach – szanuje sztandar, hymn i tradycje szkoły,
g) nie używa wulgaryzmów – dba o kulturę słowa,
h) kulturalnie odnosi się do innych osób,
i) nie niszczy mienia i sprzętu szkolnego mienia swojego i innych osób,
j) nie przejawia agresji fizycznej i słownej,
k) przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o zdrowie swoje i innych.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) uczy się na miarę swoich możliwości,
b) zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć (np. brak podręcznika),
c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, sporadycznie spóźnia się na zajęcia (dopuszczalna liczba spóźnień nie przekracza 10 w ciągu roku szkolnego),
d) stara się wywiązywać z powierzonych mu obowiązków,
e) poprawnie zachowuje się na uroczystościach – szanuje sztandar, hymn i tradycje szkoły,
f) dba o kulturę słowa – nie używa wulgaryzmów,
g) nie niszczy mienia i sprzętu szkolnego, mienia swojego i innych osób,
h) nie przejawia agresji fizycznej i słownej,
i) przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o swoje zdrowie,
j) nie ulega nałogom.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) osiąga wyniki w nauce nieadekwatne do swoich możliwości,
b) często jest nieprzygotowany do zajęć (np. brak zeszytu, podręcznika...),
c) ma nieusprawiedliwione nieobecności (w liczbie nie przekraczającej 10 godzin w ciągu roku szkolnego) oraz często spóźnia się na zajęcia (liczba spóźnień przekracza 10 w ciągu roku szkolnego),
d) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
e) jego zachowanie na uroczystościach budzi zastrzeżenie, nie szanuje sztandaru hymnu i tradycji szkoły,
f) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych,
g) swoim zachowaniem przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
h) nie przestrzega zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń wychowawcy,
i) używa wulgarnego słownictwa,
j) niszczy mienie szkoły, nie szanuje mienia swojego i innych,
k) czasami przejawia agresywne zachowanie w stosunku do innych,
l) ulega nałogom,
ł) kłamie i oszukuje nauczycieli.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) wszedł w kolizję z prawem,
2) przejawia lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
3) swoim zachowaniem łamie ogólnie przyjęte normy prawne i etyczne (kradzieże, wymuszanie, wyłudzanie, znęcanie fizyczne i psychiczne, uleganie nałogom, fałszowanie dokumentów szkolnych, prac uczniów, podpisów rodziców),
4) ulega destruktywnym czynnikom środowiska,
5) niszczy mienie społeczne i cudzą własność,
6) posługuje się wulgarnym słownictwem,
7) nagminnie spóźnia się na zajęcia (liczba spóźnień w ciągu półrocza przekracza 10) oraz opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (w liczbie przekraczającej 10 godzin w ciągu półrocza).

§ 22
1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z niniejszym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskania pełnych informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce i zachowaniu ich dzieci.Copyright © 2020 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.