foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontaktZarządzenie Nr 10/2015/2016
Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku
z dnia 01.03.2016 r.

w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

2) Uchwały Nr XX/307/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28.01.2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik

3) Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnych do klas pierwszych przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Prudnik w roku szkolnym 2016/2017

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do kl. I na rok szkolny 2016/2017 w następującym składzie:

Przewodnicząca: Beata Szeliga – Zwojewska

Członkowie: Elżbieta Kasperska

                     Bernadeta Pałętka

§ 2

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

1. Rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do kl. I na rok szkolny 2016/2017

2. Ustalenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

§ 3

Wyznacza się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku na rok szkolny 2016/2017

Lp. Rodzaj czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 marca 2016 r. 

do 15 kwietnia 2016 r.

od 16 maja 2016 r.

do 20 maja 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t. ust. 7 Ustawy o systemie oświaty do 21 kwietnia 2016 r. do 26 maja 2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 6 maja 2016 r. 27 maja 2016 r.
4. Potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 11 maja 2016 r. 31 maja 2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 13 maja 2016 r. 3 czerwca 2016 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.Copyright © 2021 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.