foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+48 77 406 89 25
sekretariat@zsprudnik.pl
Szybki kontakt1. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 2 przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych na podstawie zgłoszenia rodziców młodzieży zamieszkałej w obwodzie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku;
2) absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku, których miejsce zamieszkania nie przynależy do obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 - przyjmowani są na zasadach określonych w pkt 1.1
3) jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami – przyjmowani są absolwencki szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum nr 2 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 

2. O przyjęciu kandydata określonego w pkt 1.3 decydują następujące kryteria:1) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii - maksymalnie 24 punkty:

Ocena

Ilość punktów

Celujący

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczający

22) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 4 punkty
3) ocenę zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Ocena

Ilość punktów

wzorowe

6

bardzo dobre

5

dobre

4

poprawne

3

nieodpowiednie lub naganne

0


4) wyniki Sprawdzianu kl.6 VI – maksymalnie 40 punktów

5) inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 6 punktów.

3. Przyjmowani są kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów.

4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu decydują potwierdzone zaświadczeniami lub dyplomami osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych (co najmniej na szczeblu powiatowym).

5. Laureaci lub finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz finaliści zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz dzieci nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Prudniku, przyjmowani są do Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.

6. Rekrutacją kandydatów do klas pierwszych zajmuje się powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w składzie:

a) Przewodniczący wicedyrektor szkoły
b) Członkowie: pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotu

7. O przyjęciu kandydata spoza obwodu decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna  uwzględniając:

a) liczbę wolnych miejsc;
b) uzyskaną liczbę punktów według kryteriów wskazanych w pkt.2
c) zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych
d) zaświadczenie o szczegółowych wynikach Sprawdzianu kl. VI

8. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

a) podaje informacje o warunkach rekrutacji,
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z zasadami rekrutacji,
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum.

9. Kandydat starający się o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 2 składa następujące dokumenty:

a) wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (druk szkolny);
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
c) zaświadczenie o wynikach Sprawdzianu kl. VI;
d) zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych
e) jedno zdjęcie legitymacyjne (opisane: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania).

10. Termin:

a) składania wniosków
b) złożenia kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach Sprawdzianu w kl. VI
c) ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum
d) potwierdzenia przez kandydata woli przyjęcia przez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia
e) ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku
f) postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów, którzy nie przystąpili do Sprawdzianu kl. VI w terminie
g) ostatecznego ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku
h) corocznie ustala Opolski Kurator Oświaty na mocy zarządzenia

11. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy określone w pkt. 10 a-g.

12. Skład osobowy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły na mocy zarządzenia.Copyright © 2021 Copyright Zespół Szkół w Prudniku Rights Reserved.